Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Anketa o dohotku i uslovima zivota - Aktuelnosti

  • Početkom 2022. godine je angažovana IT kompanija koja je pomogla da se razvije sistem za CAPI prikupljanje podataka za istraživanje Ankete o dohotku i uslovima života (EU-SILC). Cilj ove aktivnosti je da se prikupljanje podataka u istraživanju Anketa o dohotku i uslovima života koje se vršilo metodom intervjua "lice u lice" putem papirnih upitnika (PAPI metod), prebaci na metod prikupljanja podataka "lice u lice" putem laptopova (CAPI metod prikupljanja podataka). Sama promjena u načinu prikupljanja podataka utiče na smanjenje vremena potrebnog za unos i obradu podataka, a ujedno i na minimiziranje greški u popunjavanju upitnika usled logičkih kontrola koje aplikacija sadrži. Unos podataka za ovo istraživanje po postojećim uslovima, korišćenjem papirnih upitnika, traje najmanje 3 mjeseca, a uvođenjem CAPI  metoda prikupljanja podataka vrijeme potrebno za proizvodnju konačnih indikatora se skraćuje, najmanje za navedeni period unosa. Ova aktivnost će omogućiti da podaci EU-SILC istraživanja budu dostupni u kraćem vremenskom roku, i time će se obezbijediti usklađenost sa novom EU regulativom u pogledu ispunjenja zadatih rokova za objavu podataka, a ujedno podatke učniti pravovremenim za donošenje socijalnih politika.

 

  • Kancelarija rezidentnog koordinatora Ujedinjenih nacija (RCO), Program Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori (UNDP) i predstavništvo UNICEF-a u Crnoj Gori obezbijedili su podršku Upravi za statistiku u vidu donacije IT opreme, kao svoj doprinos efikasnijem prikupljanju podataka za Anketu o dohotku i uslovima života (EU-SILC). Podrška u vidu 50 laptopova, omogućiće službenicima MONSTAT-a da efikasnije i brže prikupljaju i obrađuju podatke.

.