Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Ekspertska posjeta za uspostavljanje i razvoj tabela ponude i upotrebe (Supply and Use Tables - SUT)

U okviru IPA 2019 višekorisničkog projekta pomoći, u cilju dalje harmonizacije statistike nacionalnih računa u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima, u periodu od 4. do 6. jula 2022. godine u Upravi za statistiku boravio je ekspert za uspostavljanje i razvoj tabela ponude i upotrebe (Supply and Use Tables - SUT).

Ekspertska posjeta je imala za cilj nastavak rada na razvoju i unapređenju integrisanog sistema za kompilaciju tabela ponude i upotrebe u okviru IPA 2019 višekorisničkog projekta pomoći

.