Nacionalna klasifikacija krivičnih djela

Puni naziv: Klasifikacija krivičnih djela
Skraćeni naziv:  
Donosilac: Uprava za statistiku – MONSTAT
Pravni osnov: Krivični zakonik (“Sl.list RCG”, br.070/03, 013/04, 047/06, “Sl.list CG” br.040/08, 025/10, 073/10, 032/11, 064/11, 040/13, 056/13, 014/15, 042/15, 058/15, 044/17, 049/18, 003/20, 026/21, 144/21, 145/21).
Datum implementacije:     01.01.2004.
Struktura: Klasifikacija krivičnih djela obuhvata svako krivično djelo predviđeno u Krivičnom zakoniku Crne Gore i primjenjuje se u statističkim istraživanjima o punoljetnim i maloljetnim učiniocima krivičnih djela.
Za šifriranje krivičnog djela u statističkim upitnicima predviđeno je šest šifarskih mjesta.
Raspored šifarskih oznaka izvršen je na sledeći način:
· Prva tri šifarska mjesta označavaju član krivičnog djela primijenjenog zakona.
· Četvrto šifarsko mjesto označava: slovo uz član, i to : “a” kao 1, “b” kao 2, “v” kao 3. Veza osnovnog krivičnog djela sa teškim krivičnim djelom označena je šifrom 4. U koloni “član, stav, tačka i veza članova i stavova” klasifikacije, pored člana osnovnog krivičnog djela, dat je i član teškog krivičnog djela sa kojim je osnovno djelo u vezi.
· Peto šifarsko mjesto označava stav uz član određenog krivičnog djela. Ako krivično djelo nema stavove već samo član, oznaka šifre je 0.
· Šesto šifarsko mjesto označava: a) vezu između stavova unutar istog krivičnog djela, odnosno istog člana; b) stav člana teških krivičnih djela za koja se na četvrtom šifarskom mjestu koristi šifra 4; c) tačke 1,2,3,4,5 i 6 kod krivičnih djela – teška krađa, zloupotreba ovlašćenja u privredi, prouzrokovanje lažnog stečaja, itd.
· Šifrom 999999 označavaju se krivična djela predviđena posebnim zakonima van Krivičnog zakonika.
Detaljni opis: Osnovna i viša tužilaštva i osnovni i viši sudovi, kao izvještajne jedinice u statističkim istraživanjima o učiniocima krivičnih djela, dužni su da u propisane statističke upitnike, između ostalog, unesu odgovore i na sledeća pitanja: zakonski naziv krivičnog djela, član, stav, tačka i veze sa drugim krivičnim djelom iz člana, stava i tačke, kao i naziv primijenjenog zakona. Kad se odgovorom na navedena pitanja utvrdi krivično djelo i primijenjeni zakon, krivično djelo se šifrira šifrom  predviđenom u klasifikaciji krivičnih djela.
Povezane klasifikacije: Medjunarodna klasifikacija
Glavni korisnici u oblasti statistike: Statistika obrazovanja, kulture i pravosuđa.
Dostupnost: Klasifikacija krivičnih djela
Websajt: www.monstat.org
Tabele:  
Uredba:     Krivični zakonik (“Sl.list RCG”, br.070/03, 013/04, 047/06, “Sl.list CG” br.040/08, 025/10, 073/10, 032/11, 064/11, 040/13, 056/13, 014/15, 042/15, 058/15, 044/17, 049/18, 003/20, 026/21, 144/21, 145/21).

 

.