Korisnici materijalnih davanja, socijalne i dječije zaštite - Podaci

Od 2015. godine podaci o korisnicima socijane zaštite publikuju se prema vrsti materijalnog davanja. 

Do 2015. godine podaci su dati zbirno za sve korisnike socijalne zaštite. 

Korisnici materijalnog obezbjeđenja, lične invalidnine, pomoći i njege u 2016. godini

  27 KB

Korisnici materijalnog obezbjeđenja, lične invalidnine, pomoći i njege u 2015. godini

  27 KB

Punoljetni i maloljetni korisnici socijalne zaštite (2010-2014)

  21 KB

 

.