Statistika otpada

Pravni osnov

Pravni osnov za sprovođenje statističkih istraživanja u oblasti statistike otpada je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 i 47/19) i Godišnji plan zvanične statistike.

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja

Cilj istraživanja iz oblasti statistike otpada je dobijanje podataka o stvorenim i obrađenim (prerađenim i zbrinutim) količinama otpada, prema izvoru stvorenog otpada (privredna društva – preduzeća prema Klasifikaciji djelatnosti 2010 i domaćinstva) i prema različitim postupcima obrade.

Izvori podataka

Izvori podataka statistike otpada su privredna društva – preduzeća, koja su registrovana u sektorima A - G, M i Q, komunalna preduzeća i preduzeća koja se bave sakupljanjem i obradom otpada. 

Statistika otpada počela se razvijati od 2006. godine, kada je počeo prvi pilot projekat za pripremu metodologije za sakupljanje podataka o komunalnom otpadu. Statistika otpada po sektorima (poljoprivreda, industrija, građevinarstvo, uslužne djelatnosti) razvijala se pojedinačno od 2011 do 2014 godine. Sprovođenje istraživanja u oblasti statistike otpada većim dijelom zasnivalo se na zajedničkoj saradnji Uprave za statistiku i Agencije za zaštitu životne sredine do 2018. godine. Od 2018. godine Uprava za statistiku samostalno sprovodi istraživanja.

U julu 2017. godine izvršen je preračun serije podataka o proizvedenim i obrađenim količinama komunalnog i nekomunalnog otpada u Crnoj Gori za period 2011 - 2015. godine. Daljim razvojem statistike otpada i unaprjeđenjem kvaliteta određenih izvora podataka u 2020. godini pojedini podaci su dodatno revidirani.

Obuhvat 

Istraživanjama statistike otpada obuhvaćena su sva komunalna preduzeća kojima Sekretarijat za lokalnu samoupravu dodjelio dozvolu za obavljanje službe sakupljanja i transporta komunalnog otpada; preduzeća koja imaju dozvolu od Agencije za zaštitu životne sredine za sakupljanje i obradu otpada,  preduzeća koja upravljaju odlagalištima – deponijama; preduzeća sa 10 i više zaposlenih, čija je osnovna djelatnost definisana u sektorima: A – Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo; B – Vađenje ruda i kamena; C - Prerađivačka industrija; D - Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija; E - Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti; F – Građevinarstvo, G - Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala - grana 45.2 Održavanje i popravka motornih vozila; M - Stručne, naučne i tehničke djelatnosti - oblast 75 Veterinarske djelatnosti;  Q - Zdravstvena i socijalna zaštita - grupe: 86.10 Djelatnost bolnica, 86.21 Opšta medicinska praksa, 86.23 Stomatološka praksa i 86. 90 Ostala zdravstvena zaštita prema Klasifikaciji djelatnosti 2010.

Obaveza zaštite individualnih podataka

Podaci dobijeni od izvještajnih jedinica se koriste isključivo u statističke svrhe i objavljuju se u agregiranom - zbirnom obliku.

 
Podaci Metodologija Saopštenja Izvještaji o kvalitetu Metapodaci

 

.