Statistika otpada

Pravni osnov

Pravni osnov za sprovođenje statističkih istraživanja u oblasti statistike otpada je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja

Cilj statističkih istraživanja u oblasti statistike otpada je dobijanje podataka o javnom prikupljanju i odvozu komunalnog otpada po opštinama, o izvoru sakupljenog komunalnog otpada i o tretiranju sakupljenog komunalnog otpada; vrstama i količinama otpada koje stvaraju, interno prerađuju i odlažu poslovni subjekti iz oblasti proizvodnih i uslužnih djelatnosti (sva privredna društva registrovana u sektorima A-S prema Klasifikaciji djelatnosti 2010).

Izvori podataka 

Izvori podataka statistike otpada su privredna društva. 

Sprovođenje istraživanja u oblasti statistike otpada većim dijelom se zasniva na zajedničkoj saradnji Uprave za statistiku i Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

U julu 2017. godine izvršen je preračun serije podataka za period 2011 - 2015. godine o proizvedenim i obrađenim količinama komunalnog i nekomunalnog otpada u Crnoj Gori.

Obuhvat 

 Statistika otpada obuhvata privredna društva iz sljedećih sektora (oblasti):

• Poljoprivreda (A -  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo) 

• Industrija (B - Vađenje ruda i kamena; C - Prerađivačka industrija; D - Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija; E – Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti)

• Građevinarstvo (F – Građevinarstvo)

• Uslužne djelatnosti (G – Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala; M – Stručne, naučne i tehničke djelatnosti; Q – Zdravstvena i socijalna zaštita)

• Komunalna preduzeća kojima Sekretarijat za lokalnu upravu dodjeljuje dozvolu za obavljanje javne službe sakupljanja i odvoza komunalnog otpada

• Poslovni subjekti koji upravljali sa odlagalištem – deponijom ili sa reciklažnim postrojenjem u okviru deponije

• Poslovni subjekti koji imaju dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore

Obaveza zaštite individualnih podataka.

Tajnost podataka je zagarantovana. Rezultati dobijeni istraživanjima koriste se isključivo u statističke svrhe i objavljuju se u agregiranom - zbirnom obliku.

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.

 
Podaci Metodologija Saopštenja Izvještaji o kvalitetu Metapodaci

 

.