Novosti

20.04.2012
Prosječne zarade (Plate) Mart 2012. godine

Prosječna zarada (bruto) u martu 2012. godine u Crnoj Gori iznosila je 730 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 489 eura. U odnosu na februar 2012. godine prosječna (neto) zarada u martu  2012. godine zabilježila je pad od 1,2 %. Prosječna (neto) zarada u martu 2012. godine u odnosu na isti mjesec predhodne godine zabilježila je rast od 1,0%, dok je u odnosu na prosječnu (neto) zaradu u 2011. godini takođe zabilježila rast od 1,0%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u martu 2012. godine u odnosu na  februar  2012. godine zabilježile rast od 0,4% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile pad od 1,6%.

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u martu  2012. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Vađenje ruda i kamena (15,8%), Usluge smještaja i ishrane (8,8%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (8,4%), Građevinarstvo (7,2%), Informisanje i komunikacije (0,5%), dok je pad zabilježen u sektorima: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (13,1%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (6,1%),  Prerađivačka industrija (5,2%), Snadbijevanje elektr. energijom, gasom, parom i klimatizacija (3,2%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (3,0%), Trgovina na veliko i trg. na malo, poprav. motornih vozila i motocikala (3,0%), Umjetnost, zabava i rekreacija (2,8%),  Državna uprava i odbrana, obav. soc. osiguranje (2,0%), Poslovanje sa nekretninama (1,5%),  Ostale uslužne djelatnosti (0,9%), Snadbijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontr. procesa uklanjanja otpada i sl. aktivn. (0,4%), Saobraćaj i skladištenje  (0,2%) i  Zdravstvena i soc. zaštita (0,2%).
 

Saopštenje


 

.