Decenija obnove nezavisnosti – Najčešće traženi statistički indikatori, statistički pokazatelji 2006-2016;                                                                                                                                           Zavod za statistiku – MONSTAT u skladu sa preporukama Eurostat-a sprovodi statističko ISTRAŽIVANJE O STRUKTURI PORODIČNIH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA. U periodu od 01. do 30. novembra 2016. godine akreditovani anketari Zavoda za statistiku posjetiće 14860 uzorkom izabranih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava
Novosti

20.04.2012
Prosječne zarade (Plate) Mart 2012. godine

Prosječna zarada (bruto) u martu 2012. godine u Crnoj Gori iznosila je 730 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 489 eura. U odnosu na februar 2012. godine prosječna (neto) zarada u martu  2012. godine zabilježila je pad od 1,2 %. Prosječna (neto) zarada u martu 2012. godine u odnosu na isti mjesec predhodne godine zabilježila je rast od 1,0%, dok je u odnosu na prosječnu (neto) zaradu u 2011. godini takođe zabilježila rast od 1,0%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u martu 2012. godine u odnosu na  februar  2012. godine zabilježile rast od 0,4% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile pad od 1,6%.

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u martu  2012. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Vađenje ruda i kamena (15,8%), Usluge smještaja i ishrane (8,8%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (8,4%), Građevinarstvo (7,2%), Informisanje i komunikacije (0,5%), dok je pad zabilježen u sektorima: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (13,1%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (6,1%),  Prerađivačka industrija (5,2%), Snadbijevanje elektr. energijom, gasom, parom i klimatizacija (3,2%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (3,0%), Trgovina na veliko i trg. na malo, poprav. motornih vozila i motocikala (3,0%), Umjetnost, zabava i rekreacija (2,8%),  Državna uprava i odbrana, obav. soc. osiguranje (2,0%), Poslovanje sa nekretninama (1,5%),  Ostale uslužne djelatnosti (0,9%), Snadbijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontr. procesa uklanjanja otpada i sl. aktivn. (0,4%), Saobraćaj i skladištenje  (0,2%) i  Zdravstvena i soc. zaštita (0,2%).
 

Saopštenje


.