Novosti

02.07.2024
Brojno stanje stoke i živine, proizvodnja mlijeka, vune i jaja u Crnoj Gori

U Crnoj Gori brojno stanje stoke na dan 1. decembar 2023. u odnosu na 1. decembar 2022. godine, bilježi
pad u ukupnom broju goveda i ovaca. Ukupan broj goveda iznosi 68 826 i u odnosu na prošlu godinu manji je za 2,8%. Trend smanjenja ukupnog broja muznih krava i dalje se nastavlja i to za 5,3%. U odnosu na prošlu godinu, u ovčarstvu je prisutno smanjenje u ukupnom broju grla za 3,9% , dok je broj muznih ovaca manji za 2,4%. Broj koza je na istom nivou kao i 2022. godine.
Ukupan broj svinja bilježi manji pad od 1,2% u odnosu na prošlu godinu, i iznosi 24 227. Ukupan broj živine u 2023. godini veći je za 1,2%. Najveće učešće imale su kokoške nosilje čiji je ukupan broj 801 926, i u odnosu na prošlu godinu bilježi pad od 2,4%.

Saopštenje


.