Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

20.05.2024
Reagovanje na članak objavljen u dnevnim novinama “Pobjeda”

Dana 18. maja 2024. godine dnevni list „Pobjeda“ je objavio članak: „Popisnice na fleškama iznosili iz Glavnog grada“.
Pozivajući se na Zakon o medijima (Sl. List CG", br. 82/2020), poglavlje VII Pravo na ispravku i odgovor; kao i na Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Sl.list CG“, br: 18/12, 47/19) član 11 stav 3, direktor Uprave za statistiku ima pravo javnog objašnjenja u slučaju pogrešnog tumačenja ili zloupotrebe statističkog podatka.

Molimo vas da, shodno Zakonu o medijima čl. 48 stav 1 i čl. 49, objavite našu reakciju na Vaš tekst.

Reakcija na članak „Popisnice na fleškama iznosili iz Glavnog grada“

Netačno da AZLP kontroliše aktivnosti iz popisa, nisu iznošeni podaci na fleškama

Uprava za statistiku izričito odbacuje navedene tvrdnje u tekstu jer su neistinite i pokušaj spinovanja. 

U okviru teksta, osim netačnog izvora informacija, uključeno je nekoliko nezavisnih aktivnosti Uprave za statistiku, odnosno koje nemaju veze sa popisom, i Glavnog grada, pominjući u netačnom kontekstu Agenciju za zaštitu podataka o ličnosti, te pokušavajući da se dovede javnost u zabludu, na štetu Uprave za statistiku i pokušaja diskreditacije uspješno i zakonito sprovedene aktivnosti popisa stanovništva. 

Postupak nadzora, koji se pominje u tekstu, ne odnosi se na popisne aktivnosti već na potpuno drugo statističko istraživanje o sklopljenim brakovima, o čemu smo informisani od nadležnog sekretarijata Glavnog grada.

Dakle, iz samog naslova, kao i cjelokupnog teksta, građani Crne Gore mogu sami, a na osnovu činjenica u nastavku, da zaključe da se radi o netačnim informacijama iz više razloga: 

Upitnici za popis su bili u papirnoj formi i iz tog razloga njihovo „iznošenje“ na fleškama je bilo nemoguće, jer da bi se nešto prenijelo na flešku mora biti u elektronskoj formi.

Saopštenje

 


.