Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

28.03.2024
Anketa o radnoj snazi

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni putem Ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena u 2023. godini (period od januara do decembra 2023. godine). Anketirano je 7 482 domaćinstava na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (19 198 lica), a za lica stara od 15 do 89 godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (16 843 lica).
Prema podacima iz četiri sprovedena kvartalna istraživanja tokom 2023. godine, u Crnoj Gori aktivnog stanovništva bilo je 320,1 hiljada od kojih su 278,3 hiljade ili 86,9% zaposlenih i 41,8 hiljada ili 13,1% nezaposlenih1 lica. Broj zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu je povećan za 10,8%, a broj nezaposlenih u odnosu na prethodnu godinu je smanjen za 3,2%.
Stanovništvo van radne snage (15-89 godina starosti) čini 179,1 hiljada lica. Broj stanovništva van radne snage u odnosu na prethodnu godinu bilježi pad od 12,1%.
Za starosnu grupu od 15 do 89 godina u 2023. godini stopa aktivnosti je 64,1%, stopa zaposlenosti je 55,7%, stopa nezaposlenosti je 13,1% i stopa stanovništva van radne snage je 35,9%.

Saopštenje


.