Novosti

28.09.2018
Prosječne zarade (Plate) Avgust 2018. godine

Prosječna zarada (bruto) u avgustu 2018. godine u Crnoj Gori iznosila je 766 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 511 eura. Prosječna (neto) zarada u avgustu 2018. godine u odnosu na jul 2018. godine zabiježila je rast od 0,6%, dok je prosječna (neto) zarada u avgustu 2018. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježile rast od 0,4%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u avgustu 2018. godine u odnosu na jul 2018. godine zabilježile pad od 0,1% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile rast od 0,7%.
 

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u avgustu 2018. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (4,0%), Usluge smještaja i ishrane (4,0%), Prerađivačka industrija (3,7%), Obrazovanje (2,5%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (1,8%), Saobraćaj i skladištenje (1,6%), Trgovina na veliko i malo (1,4%), Državna uprava i odbrana (1,2%), Snabdijevanje električnom energijom (0,9%), dok je pad zabilježen u sledecim sektorima: Ostale uslužne djelatnosti (6,4%), Poslovanje sa nekretninama (2,2%), Informisanje i komunikacije (2,0%), Zdravstena i soc. zaštita (1,8%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (1,0%), Umjetnost zabava i rekreacija (0,9%), Građevinarstvo (0,6%), Vađenje ruda i kamena (0,6%),Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadom (0,4%) i Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (0,3%). 

Saopštenje


 

.