Novosti

05.06.2018
Komunalni otpad u Crnoj Gori, 2017. godina

Saopštenje sadrži izabrane statističke podatke o količinama generisanog i sakupljenog komunalnog otpada u 2017. godini.
 
U Crnoj Gori tokom 2017. godine generisano je 324 155 tona komunalnog otpada ili 0,6% više u poređenju sa 2016. godinom. Uzimajući u obzir procijenjeni podatak o broju stanovnika sredinom 2017. godine, u 2017. godini u prosjeku svaki stanovnik Crne Gore je proizveo 520,8 kg komunalnog otpada ili 1,4 kg komunalnog otpada na dan.
 
Od čitave količine generisanog komunalnog otpada sakupljeno je 292 762 tona komunalnog otpada uključujući i podgrupu 15 01 – ambalaža (uključujući posebno sakupljenu ambalažu u komunalnom otpadu). Od ove količine komunalna preduzeća sakupila su 282 282 tona komunalnog otpada (96,4% od čitave količine sakupljenog komunalnog otpada). Preostali sakupljeni komunalni otpad predstavljaju: količine koje su sakupila ostala preduzeća koja imaju dozvolu za sakupljanje komunalnog otpada i količine koje su fizička lica donijela direktno na deponiju. U 2017. godini u prosjeku za svakog stanovnika Crne Gore sakupljeno je 470,4 kg komunalnog otpada ili 1,3 kg komunalnog otpada na dan.
 
U 2017. godini komunalna preduzeća najviše su sakupila ostalog komunalnog otpada, u koji spada miješani komunalni otpad 80,0%, zatim otpad iz vrtova i parkova 12,3%, slijede odvojeno sakupljene frakcije 7,6% i ambalaža sa 0,1% sakupljenog otpada.
 
Ukupan broj stalno zaposlenih u komunalnim preduzećima kojima je Sekretarijat za lokalnu upravu dodijelio dozvolu za obavljanje javne službe sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, u 2017. godini iznosio je 2 649 zaposlenih (stanje na dan 31. 12. 2017. godine).

U poređenju sa 2016. godinom, u 2017. godini za 11 dana je povećan broj dana u kojima se sakupljao otpad. 

Saopštenje


 

.