Novosti

28.07.2017
Investicije u osnovna sredstva 2016. godina

U ovom saopštenju objavljuju se rezultati o investicijama u osnovna sredstva poslovnih subjekata u Crnoj Gori za 2016. godinu u tekućim cijenama. Rezultati o investicijama dobijeni su iz istraživanja “Godišnji izvještaj o investicijama u osnovna sredstva” (INV-01), a korišćena metodologija je u skladu sa Evropskim sistemom nacionalnih računa (ESA 2010). Podaci su dati po organizacionom principu (investicije su razvrstane po sjedištu i djelatnosti investitora), a prikazani su na nivou sektora po Klasifikaciji djelatnosti 2010 (KD 2010).
 

Ostvarene investicije u osnovna sredstva u Crnoj Gori u 2016. godini iznosile su 652,8 mil. EUR, dok su u 2015. godini iznosile 549,8 mil. EUR. Nominalna stopa rasta investicija u 2016. godini iznosila je 18,7%. 

Saopštenje


 

.