Novosti

26.06.2017
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Maj 2017. godine

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u maju bilježi rast odnosu prethodni mjesec za 5,8%, dok u odnosu na isti mjesec prethodne godine bilježi pad od 1,2%. Posmatrano prema sektorima, u odnosu na isti mjesec prethodne godine proizvodnja je povećana u sektorima vađenje ruda i kamena za 165,1% i prerađivačka industrija za 33,3%, dok je u sektoru snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija smanjena za 74,5%.
 
Posmatrano sektorski, u periodu januar-maj ove godine u poređenju sa istim periodom prethodne godine sektor vađenje ruda i kamena zabilježio je rast proizvodnje 140,2%, dok su dva sektora zabilježili pad proizvodnje: prerađivačka industrija 5,0% i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 31,2%.
 
Indeks prometa u industriji u Crnoj Gori u maju bilježi rast odnosu na isti mjesec prethodne godine za 27,0% i u odnosu na prosječni promet iz prethodne godine za 16,5%.

Posmatrano sektorski, u periodu januar-maj ove godine u poređenju sa istim periodom prethodne godine sektor vađenje ruda i kamena zabilježio je rast prometa 72,8%, i sektor prerađivačka industrija 1,2%.

Saopštenje


 

.