Novosti

30.09.2016
Prosječne zarade (Plate) Avgust 2016. godine

Prosječna zarada (bruto) u avgustu 2016. godine u Crnoj Gori iznosila je 755 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 502 eura. U odnosu na jul 2016. godine prosječna (neto) zarada u avgustu 2016. godine zabilježila je rast od 0,2%. Prosječna (neto) zarada u avgustu 2016. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila je rast od 5,2%, dok je u odnosu na prosječnu (neto) zaradu u 2015. godini zabilježila rast od 4,6%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u avgustu 2016. godine u odnosu na jul 2016. godine zabilježile rast od 0,1% proizilazi da su realne neto zarade zabilježile rast od 0,1%.
 

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u avgustu 2016. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (12,5%), Usluge smještaja i ishrane (6,6%), Poslovanje sa nekretninama (6,4%), Umjetnost zabava i rekreacija (3,6%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (1,6%), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrola procesa uklanjanja otpada i sl. aktivnosti (1,5%), Prerađivačka industrija (1,4%), Građevinarstvo (0,9%), Trgovina na veliko i malo (0,9%), Obrazovanje (0,8%), Državna uprava i odbrana (0,7%), dok je pad zabilježen u sektorima : Saobraćaj i skladištenje (5,6%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (5,3%), Informisanje i komunikacije (2,4%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (1,7%), Snabdijevanje elektr. energijom, gasom, parom i klimatizacija (1,4%), Vađenje ruda i kamena (0,5%), Ostale uslužne djelatnosti (0,5%) i Zdravstena i soc.zaštita (0,4%). 

Saopštenje


 

.