Novosti

30.08.2016
Prosječne zarade (Plate) Jul 2016. godine

Prosječna zarada (bruto) u julu 2016. godine u Crnoj Gori iznosila je 754 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 501 eura. U odnosu na jun 2016. godine prosječna (neto) zarada u julu 2016. godine zabilježila je pad od 0,2%. Prosječna (neto) zarada u julu 2016. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila je rast od 5,3%, dok je u odnosu na prosječnu (neto) zaradu u 2015. godini zabilježila rast od 4,4%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u julu 2016. godine u odnosu na jun 2016. godine ostale na istom nivou proizilazi da su realne neto zarade zabilježile pad od 0,2%.
 

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u julu 2016. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Ostale uslužne djelatnosti (7,4%), Informisanje i komunikacije (4,9%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (4,3%), Građevinarstvo (3,6%), Saobraćaj i skladištenje (2,8%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (2,2%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (2,0%), Zdravstena i soc.zaštita (1,9%), Umjetnost zabava i rekreacija (1,6%), Poslovanje sa nekretninama (1,0%), Prerađivačka industrija (0,2%), Državna uprava i odbrana (0,2%), dok je pad zabilježen u sektorima : Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (9,8%), Usluge smještaja i ishrane (7,2%), Snabdijevanje elektr. energijom, gasom, parom i klimatizacija (1,9%), Vađenje ruda i kamena (1,2%) i Obrazovanje (0,8%). 

Saopštenje


 

.