Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

06.04.2015
Spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore Januar-Decembar 2014. godine

Ukupna spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore za period Januar-Decembar 2014. god. prema konačnim podacima iznosila je 2 117,4 mil.eura što ukazuje na pad od 1,5% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvezeno je robe u vrijednosti od 333,2 mil.eura, što je manje za 11,3% u odnosu na isti period prethodne godine, a uvezeno za 1 784,2 mil. eura, što je više za 0,6% u odnosu na isti period prethodne godine.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 18,7% i manja je u odnosu na pokrivenost u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 21,2% .

U strukturi izvoza prema klasifikaciji SMTK (Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji) najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu- sektor 6, u iznosu od 82,8 mil. eura (koju čine: Obojeni metali u iznosu od 71,8 mil.eura i Gvožđe i čelik u iznosu 4,5 mil. eura).

U strukturi uvoza prema klasifikaciji SMTK (Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji) najviše su zastupljeni proizvodi sektora 0 – Hrana i žive životinje u iznosu od 397,9 mil. eura (koji čine: Meso i prerada mesa u iznosu od 122,5 mil. eura i Žitarice i proizvodi od žitarica u iznosu od 55,7 mil. eura).

U izvozu, glavni spoljnotrgovinski partneri, pojedinačno, bilu su: Srbija (80 mil. eura), Italija (34,8 mil. eura), Republika Hrvatska (33,1 mil. eura).

U uvozu, glavni spoljnotrgovinski partneri, pojedinačno, bili su: Srbija (480,7 mil. eura), Grčka (144,5 mil. eura) i Kina (132,7 mil. eura). Spoljnotrgovinska razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA sporazuma i Evropskom unijom.
Saopštenje


.