Anketa o potrosnji domacinstava

Rezultati Ankete o potrošnji domaćinstava predstavljaju podatke o raspoloživim i upotrijebljenim sredstvima, koja je usaglašena sa međunarodnim standardima i preporukama EUROSTAT-a i UN-a, čime se obezbjeđuje međunarodna uporedivost podataka.

Na osnovu prikupljenih podataka Ankete o potrošnji domaćinstava računaju se veličina i struktura prosječne godišnje potrošnje i prihoda po domaćinstvu. Formira se baza podataka za izračunavanje bilansa lične potrošnje u Sistemu Nacionalnih računa, kao i za dobijanje pondera za izračunavanje indeksa potrošačkih cijena. Rezultati se koriste za izradu linije i analize siromaštva.

 

.