Statistička klasifikacija otpada

Opšti opis

Puni naziv:

Statistička klasifikacija otpada

Skraćeni naziv:

SKO

Donosilac:

EUROSTAT

Pravni osnov:

Regulativa 2150/2002/EC Evropskog parlamenta i Savjeta od 25. novembra 2002. godine i revizija iste Regulativa 849/2010/EC od 27. septembra 2010. godine obavezuju izvještavanje Evropskog statističkog zavoda (EUROSTAT) o statističkim podacima o otpadu, kao i korišćenje zajedničkih definicija i klasifikacija. Podaci o nastajanju otpada moraju se prikazati prema klasifikaciji ekonomskih djelatnosti  i 51 kategoriji otpada, kako opasnog tako i neopasnog.

Datum implementacije:

15.04.2012.  

Struktura:

SKO sadrži tabelu ekvivalentnosti  tj. uporedni prikaz dvije klasifikacije otpada: evropska lista otpada – LoW (European List of Waste) i statistička klasifikacija otpada EWCStat/Version 4. prema aneksu III Regulative EC 849/2010.

Za prikupljanje podataka koristi se Katalog otpada (Pravilnik o klasifikaciji otpada i o postupcima njegove obrade, prerade i odstranjivanja “Sl. List CG, br.68/09”) koji je usklađen sa evropskom listom otpada (LoW) i sadrži popis vise od 800 vrsta otpada sistematizovanog prema svojstvima i mjestu nastanka u 20 grupa.

Svaka grupa ima dvije cifre od 01 do 20 kojima  se označava  djelatnost  u kojoj je nastao otpad.

Podgrupa u okviru grupe se označava sa četiri cifre, od kojih prve dvije cifre pripadaju odgovarajućoj grupi, a treća i četvrta označavaju proces u kojem je otpad nastao.

Prema dijelu procesa u kome je otpad nastao, u okviru podgrupe i vrste u koju je svrstan, otpad je označen sa šest cifara, od kojih prve četiri cifre pripadaju podgrupi, a peta i šesta označavaju dio procesa u kome je otpad nastao.

Katalog otpada kao pravni temelj za evropsku kontrolu i nadzor nad otpadom ne može se koristiti u statističke svrhe usled čega se usvaja Statistička klasifikacija otpada (EWCStat/Version 4). Prema aneksu I Regulative EC 849/2010.

Detaljni opis:

Statistička klasifikacija otpada omogućava implementaciju zakonodavne prakse EU u području upravljanja otpadom i osigurava kvalitetnu međunarodnu uporedivost statističkih podataka o otpadu.

Povezane klasifikacije:

Evropska lista otpada – LoW (European List of Waste)

Statistička klasifikacija otpada EWCStat/Version 4. prema aneksu III Regulative EC 849/2010

Glavni korisnici u oblasti statistike:

1. Statistika zaštite životne sredine; 2. Statistika otpada; 3. Strukturalni indikatori

Dostupnost:

SKO 2012

Websajt:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:253:0002:0041:EN:PDF

Tabele:

-

Uredba:

Regulativa EC 849/2010

     

 

.