Klasifikacija individualne potrošnje prema namjeni, pet cifara

Opšti opis

Puni naziv:

Klasifikacija individualne potrošnje prema namjeni, petocifarski nivo

Skraćeni naziv:

COICOP 5

Donosilac:

Komisija Evropske Zajednice (Eurostat)

Trenutni status:

Operativan

Struktura:

Nivo 1 : 12 oblasti
Nivo 2: 47 oblasti

Nivo 3 : 117 oblasti
Nivo 4 : 303 oblasti

Detaljan opis:

COICOP je referentna klasifikacija objavljena od strane Statistike Ujedinjenih Nacija  koja se koristi u Nacionalnim računima, Anketa o potrošnji domaćinstva (HBS), Statistika cijena (HICP) i Paritet kupovne moći (PPP).Dio ove klasifikacije se takođe koristi u statistici bezbijednosti hrane ili statistici životne sredine.
Svi domeni klasifikacije konzistentni su sa UN verzijom sa 4 cifre. Ipak, na nacionalnom nivou (za CPI) i u HBS i PPP osjetila se potreba za više detalja.
Iz tog razloga , Eurostat je 2010 godine započeo sa radom na harmonizaciji i reviziji  Klasifikacije individualne potrošnje prema namjeni (COICOP) na petocifarskom nivou.
Kao rezultat, ESS sada ima jedinstvenu harmonizovanu COICOP klasifikaciju na nivou od pet cifara.
Ciljevi su da COICOP postavi okvir za homogene kategorije proizvoda i usluge, The objectives of COICOP are to lay down a framework of homogeneous categories of goods and services, koji se smatraju kao funkcija ili svrha troškova po domaćinstvima sa ciljem klasifikovanja  transakcija u odnosu na ličnu potrošnju , socijalne transfere i stvarnu potrošnju domaćinstava.

Glavne statističke aplikacije:

Da obezbijedi statistika od opšteg interesa za širok spektar analitičkih svrha.

Dostupnost:

Petocifarska COICOP klasifikacija  

Web sajt:

www.monstat.org

 

.