Povjerljivost podataka

Povjerljivost i zaštita statističkih podataka regulisani su Zakonom o statistici i statističkom sistemu Crne Gore (’’Sl.list CG’’, br. 18/12). Svi proizvođači statistike određeni ovim Zakonom, ali i Programom statističkih istraživanja 2009-2013 i Godišnjim planom za 2009.godinu (’’Sl.list CG’’, br. 17/09) odgovorni su za poverljivost i zaštitu statističkih podataka.

 
Jedno od osnovnih načela na kojima se temelji Zakon je načelo statističke povjerljivosti i upotreba ličnih podataka isključivo u statističke svrhe.
 
Shodno ovim načelima – statistička povjerljivost predstavlja zaštitu podataka koji se odnose na individualnu statističku jedinicu, a koji se prikupljaju isključivo za statističke svrhe ili su dobijeni posredno od administrativnih ili drugih izvora od bilo kakve zloupotrebe.To podrazumijeva zaštitu od upotrebe podataka u nestatističke svrhe i neyakonitog objavljivanja. Načelo statističke povjeljivosti ne odnosi se na statističke podatke o državnim organima.
 
Na osnovu Zakona individualni podaci o fizičkim ili pravnim licima su povjerljivi i predstavljaju službenu tajnu. Podaci su povjerljivi kada omogućavaju direktnu ili indirektnu identifikaciju fizičkog ili pravnog lica.
 
Ovim Zakonom je predviđeno da su proizvođači statistike dužni da po službenoj dužnosti preduzmu sve mjere administrativne, tehničke ili organizacione prirode, potrebne za zaštitu povjerljivih podataka od nezakonitog pristupa, otkrivanja ili upotrebe
 
Tajnost podataka je garantovana i za vrijeme sprovođenja velikih statističkih akcija – Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova i Popisa poljoprivrede. Popisivači, instruktori, kontrolori i druga lica koja vrše poslove u vezi sa popisom, čuvaju kao službenu tajnu sve podatke prikupljenje od popisanih lica, koje se odnose na njihove lične, porodične i imovinske prilike. Prilikom obrade popisane građe ne vrši se unos imena i prezimena popisanih lica. Po završenoj obradi podaci se arhiviraju na propisani način i čuvaju do uništenja.
 
 
 

.