Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Podaci na nivou Crne Gore

Tabela CG1. Stanovništvo prema starosti i nacionalnoj odnosno etničkoj pripadnosti    31KB

Tabela CG2. Stanovništvo prema starosti i maternjem jeziku    30KB

Tabela CG3. Stanovništvo prema starosti i vjeroispovijesti    30KB

Tabela CG4. Stanovništvo prema nacionalnoj odnosno etničkoj pripadnosti i maternjem jeziku    39KB

Tabela CG5. Stanovništvo prema nacionalnoj odnosno etničkoj pripadnosti i vjeroispovijesti    36KB

Tabela CG6. Stanovništvo prema maternjem jeziku i vjeroispovijesti    33KB

Tabela CG7. Stanovništvo starosti od 0 do 18 godina prema maternjem jeziku    29KB

Tabela CG8. Stanovništvo starosti od 0 do 18 godina prema vjeroispovijesti    28KB

Tabela CG9. Stanovništvo starosti od 0 do 18 godina prema nacionalnoj odnosno etničkoj pripadnosti    29KB

Tabela CG10. Stanovništvo prema pojedinačnim godinama starosti i polu    31KB

Tabela CG11. Turci, kao nacionalna odnosno etnička pripadnost, prema starosti i polu    26KB

Tabela CG12. Žensko stanovništvo starosti 15 i više godina prema bračnom statusu

po starosnim grupama

   28KB

Tabela CG13. Muško stanovništvo starosti 15 i više godina prema bračnom statusu

po starosnim grupama

   29KB

Tabela CG14. Žensko stanovništvo prema državljanstvu po starosti    29KB

Tabela CG15. Najčešća muška imena po starosnim grupama    30KB

Tabela CG16. Najčešća ženska imena po starosnim grupama    30KB

Tabela CG17. Stanovništvo po starosti i polu    31KB

Tabela CG18. Stanovništvo starosti 15 i više godina koje zna neki od navedenih jezika po starosti    35KB

Tabela CG19. Stanovništvo starosti 15 i više godina koje zna neki od navedenih jezika po starosti    28KB

Tabela CG20. Muško stanovništvo starosti 15 i više godina prema poznavanju rada na računaru

 po starosti

   29KB

Tabela CG21. Žensko stanovništvo starosti 15 i više godina prema poznavanju rada na računaru

po starosti

   30KB

Tabela CG22. Stanovništvo starosti 15 i više godina prema poznavanju rada na računaru po starosti    30KB

Tabela CG23. Muško stanovništvo prema državljanstvu i starosti    30KB

Tabela CG24: Stanovništvo staro 15 i više godina prema najviše završenoj školi po polu    25KB

Tabela CG25: Stanovništvo staro 15 i više godina prema najviše završenoj školi po starosnim grupama    27KB

Tabela CG26: Stanovništvo staro 6 i više godina prema pohađanju škole po polu    25KB

Tabela CG27: Stanovništvo staro 6 i više godina prema pohađanju škole po starosti    27KB

Tabela CG28: Stanovništvo staro 10 i više godina prema pismenosti po starosti    26KB

Tabela CG29: Zaposleni prema sektoru djelatnosti po polu   21 KB

Tabela CG30: Zaposleni prema grupama zanimanja po polu   18 KB

Tabela CG31:  Zaposleni prema sektoru po naseljima   26 KB

.