Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Smještaj

Pravni osnov

Istraživanje smještajne statistike se sprovodi na osnovu Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („SL list CG“ br. 18/12 i 47/19).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja

Cilj istraživanja smještajne statistike je priprema tabela koje se odnose na kapacitete ugostiteljskih objekata za smještaj i njihovu iskorišćenost.

Istraživanjem se dobijaju podaci o vrsti objekta, kategoriji objekta, broju soba/apartmana/mjesta za kampovanje (zavisno od vrste objekta), kao i o broju stalnih i broju pomoćnih kreveta.

Obuhvat istraživanja

Smještajna statistika obuhvata ugostiteljske objekte koji pružaju usluge smještaja turistima (sve vrste hotela, moteli, kampovi, odmarališta itd.). Istraživanje se sprovodi na potpunom obuhvatu

Izvori podataka

Izvor podataka su ugostiteljski objekti koji pružaju usluge smještaja turistima (sve vrste hotela, moteli, kampovi, odmarališta itd.).

Obaveza zaštite individualnih podataka

Rezultati dobijeni istraživanjem objavljuju se u agregiranom - zbirnom obliku, kojim se onemogućava prikazivanje individualnih podataka o izvještajnim jedinicama.

Mjesečni podaci o neto stopi popunjenosti kreveta i soba u hotelima i sličnom smještaju (55.1) mogu se naći na sajtu Eurostata na sladećem linku:

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tour_occ_mnor/default/table?lang=en

Više informacija o objavljenim godišnjim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.

 
Podaci Metodologija

 

.