Kratkoročni indikatori

U okviru Odsjeka poslovnih statistika i kratkoročnih indikatora proizvodi se poslovna statistika koju čini: proizvodna kratkoročna statistika (statistika proizvodnje i prometa u industriji i statistika građevinarstva) i uslužne kratkoročne statistike (statistika unutrašnje trgovine i statistika ostalih usluga). Sve statistike u oblasti kratkoročnih indikatora se sprovode uz primjenu međunarodne legislative, odnosno prema definicijama i principima koje propisuju Regulative EU.  

Uprava za statistiku prikuplja, obrađuje, analizira i objavljuje statističke podatke iz oblasti poslovnih statistika. On kreira upitnike, izrađuje programe za unos podataka i obradu rezultata, priprema i primjenjuje metodologije, sprovodi sva istraživanja u skladu sa Planom i Programom statističkih istraživanja. Neophodno je naglasiti da se kod izračunavanja kratkoročnih indikatora, zbog kratkog vremenskog intervala od kraja referentnog perioda do publikovanja rezultata istraživanja, upitnikom traži manji broj podataka koji su neophodni za praćenje ekonomske aktivnosti. Istraživanjima na godišnjem nivou obuhvata se širi skup varijabli koje karakterišu ekonomsku aktivnost.

 

.