Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Indeks uvoznih cijena

Pravni osnov
Pravni osnov za sprovođenje ovog statističkog istraživanja je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja
Cilj istraživanja Indeksa uvoznih cijena je praćenje mjesečnih promjena cijena industrijskih proizvoda iz uvoza. Prodajna cijena industrijskih proizvoda iz uvoza je cijena robe isporučene na domaćoj granici koja uključuje troškove transporta, troškove osiguranja, kao i sve ostale troškove nastale do granice (CIF cijena) koji utiču na jediničnu cijenu proizvoda.
Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza predstavljaju važne ekonomske indikatore koji se mogu koristiti kao deflatori vremenskih serija, naročito za potrebe nacionalnih računa i kao sredstvo za usklađivanje cijena pri sklapanju različitih kupoprodajnih ugovora.

Obuhvat istraživanja
Ovo istraživanje obuhvata privredna društva razvrstana u sektorima vađenje ruda i kamena i prerađivačka industrija Klasifikacije djelatnosti 2010., koja imaju više od pet zaposlenih odnosno zadovoljavaju jedinicu mjere propisanu Nomenklaturom industrijskih proizvoda po jedinici proizvoda.

Izvori podataka

Izvori podataka indeksa uvoznih cijena su privredna društva.
 
Obaveza zaštite individualnih podataka
Individualni podaci o fizičkim ili pravnim licima su povjerljivi i predstavljaju službenu tajnu u skladu sa članom 56 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12).

Više informacija o objavljenim saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.

Podaci Metodologija Saopštenja Izvještaji o kvalitetu Metapodaci

 

 

 

.