Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Indeks potrošačkih cijena (CPI)

Pravni osnov
Pravni osnov za sprovođenje ovog statističkog istraživanja je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja
Cilj istraživanja Indeksa potrošačkih cijena je obračun inflacije, kao glavnog makroekonomskog indikatora. Indeks potrošačkih cijena (CPI) je pokazatelj prosječne promjene cijena svih proizvoda i usluga koje domaćinstva koriste u svrhu potrošnje. Pored toga što služi kao mjera inflacije može se koristiti: za usklađivanje cijena rada u privatnim ugovorima; za usklađivanje zarada, penzija, socijalnih davanja, budžeta itd; kao deflator u nacionalnim računima.

Obuhvat istraživanja
Obuhvaćena je potrošnja svih privatnih domaćinstava stalno nastanjenih na ekonomskoj teritoriji zemlje. Nije obuhvaćena potrošnja kolektivnih domaćinstava, kao ni potrošnja nerezidenata. U izabranim gradovima biraju se prodavnice u kojima se odvija najveći promet roba i usluga.

Izvori podataka
Izvori podataka indeksa potrošačkih cijena su: maloprodajni objekti (mini-marketi, supermarketi, kiosci, specijalizovane prodavnice), preduzetnici, javna preduzeća, internet itd.

Obaveza zaštite individualnih podataka
Individualni podaci o fizičkim ili pravnim licima su povjerljivi i predstavljaju službenu tajnu u skladu sa članom 56 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12).

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.
 
Podaci Metodologija Saopštenja Izvještaji o kvalitetu Metapodaci
 
 

.