Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Anketa o radnoj snazi

ŠTA JE ANKETA O RADNOJ SNAZI?

Anketa o radnoj snazi u našoj zemlji sprovodi se od 1994 godine. Istraživanja ovog tipa dio su statističke tradicije razvijenih zemalja već mnogo godina, a i mnoge nerazvijene zemlje i zemlje u tranziciji takođe ih sprovode unazad nekoliko godina. Anketa je metoda istraživanja koja se pretežno temelji na uzorku jedinica posmatranja i koristi upitnik za dobijanje odgovora o predmetu istraživanja.
Anketom o radnoj snazi prikupljamo podatke o ekonomski aktivnom stanovništvu ili o radnoj snazi u Crnoj Gori prema preporukama Međunarodne organizacije rada (International Labour Organisation - ILO). Radnu snagu čine sva lica koja rade ili traže posao u cilju sticanja sredstava za život. Stoga su glavne kategorije koje se istražuju ukupna zaposlenost, nezaposlenost te demografske, obrazovne, socio-ekonomske i druge karakteristike pojedinaca koji se nalaze u svakoj od pojedinih skupina.
 
KOJI SU CILJEVI ANKETE O RADNOJ SNAZI?
 
Glavni cilj ankete je dobiti uvid u ponašanje pojedinih skupina na tržištu rada na način koji omogućava primjenu modernih metoda analize iz bilo kojeg naučnog područja: ekonomije, sociologije, psihologije i drugih. Jedan od glavnih ciljeva ankete je da se pri definisanju ukupne zaposlenosti i nezaposlenosti primijene međunarodni standardi kako bi se ove kategorije mogle upoređivati sa istovjetnim kategorijama u drugim zemljama, posebno evropskim zemljama. Anketa se, kako u postupcima izbora uzorka tako i kod definisanja upitnika, oslanja na preporuke Međunarodne organizacije rada.
 
Podaci Metodologija Saopštenja Metapodaci Kvalitet

 

.