Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Tabele ponude i upotrebe (SUT)

Pravni osnov

Pravni osnov za sprovođenje ovog statističkog istraživanja je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 i 47/19)  i godišnji Plan statističkih istraživanja.

METODOLOŠKE OSNOVE

Metodološki okvir korišćen za izradu tabela ponude i upotrebe je Evropski sistem nacionalnih računa (European System of Accounts - ESA 2010) i Eurostatov priručnik za izradu tabela ponude i upotrebe (Eurostat Manual of Supply, Use and Input-Output Tables).

Cilj istraživanja

Tabele ponude i upotrebe predstavljaju integralni dio sistema nacionalnih računa i detaljno opisuju proizvodni proces i tokove dobara i usluga u sistemu nacionalnih računa. Tabele ponude i upotrebe pružaju matrični prikaz po djelatnostima i proizvodima i daju detaljnu sliku o ponudi proizvoda i usluga iz domaće proizvodnje i uvoza, o upotrebi proizvoda i usluga za potrebe intermedijalne potrošnje, za finalnu potrošnju i izvoz roba i usluga.

Obuhvat istraživanja

Tabela ponude prikazuje ukupnu ponudu dobara i usluga ostvarenu domaćom proizvodnjom i uvozom. Proizvodnja je vrednovana po baznim cijenama, što znači da vrednovanje proizvodnje svakog proizvoda isključuje distributivne marže (trgovačke i transportne) i ostale poreze na proizvode, dok uključuje ostale subvencije na proizvode. Tabela ponude takođe prikazuje ukupnu ponudu i u kupovnim cijenama dobijenim tako što se na ponudu u baznim cijenama dodaju distributivne marže (trgovačke i transportne) i porezi umanjeni za subvencije na proizvode. Tabela upotrebe prikazuje intermedijalnu potrošnju po proizvodima i djelatnostima, kao i upotrebu proizvoda za finalnu potrošnju, bruto investicije i izvoz. Upotreba dobara i usluga za intermedijalnu potrošnju i finalnu potrošnju vrednovana je po kupovnim cijenama.

Kod tabela ponude i upotrebe uočavaju se dvije jednakosti:

  • jednakost po djelatnostima (u kolonama), autput po djelatnostima jednak je inputima po djelatnostima, što znači da za svaku djelatnost važi jednakost: bruto vrijednost proizvodnje = intermedijalna potrošnja + dodata vrijednost
  • jednakost po proizvodima (u redovima), ukupna ponuda po proizvodu jednaka je ukupnoj upotrebi po proizvodu, što znači da za svaki proizvod važi jednakost: bruto vrijednost proizvodnje + uvoz = intermedijalna potrošnja + finalna potrošnja + bruto investicije + izvoz.

Izvori podataka

Na osnovu Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Službeni list Crne Gore“, broj 18/12 i 47/19), u periodu od 10. novembra do 5. decembra 2014. godine, Uprava za statistiku Crne Gore – MONSTAT, sprovela je istraživanje „Struktura prihoda i rashoda poslovanja privrednih subjekata i preduzetnika (SPIR)“, koje je bilo izvor podataka za strukturu bruto vrijednosti proizvodnje i intermedijarne potrošnje (više informacija možete naći u sekciji Arhiva). Drugi izvori podataka su i izvori podataka korišćeni prilikom redovnog obračuna BDP-a: finansijski iskazi privrednih društava, podaci o primicima i izdacima državnih jedinica, podaci o porezima i subvencijama, podaci platnog bilansa i podaci iz poreske prijave. Dodatno se koriste i podaci dobijeni iz statističkih istraživanja, kao i drugi relevantni izvori podataka.

DOSTUPNOST PODATAKA

  • Tabela ponude u tekućim cijenama, 2013. godina
  • Tabela upotrebe u tekućim cijenama, 2013. godina
Podaci Metodologija Arhiva


 

.