Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Kvartalni bruto domaći proizvod

Pravni osnov

Pravni osnov za sprovođenje ovog statističkog istraživanja je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 i 47/19)  i godišnji Plan statističkih istraživanja.

METODOLOŠKE OSNOVE

Međunarodno propisana metodologija za obračun podataka nacionalnih računa je Sistem nacionalnih računa 2008 (SNA 2008) koja pruža detaljan teorijski okvir, dok je za zemlje Evropske unije propisana metodologija Evropski sistem nacionalnih računa (ESA 2010) koja je u potpunosti konzistentna sa SNA 2008 i prilagođena evropskom okruženju i praksi. 

Cilj istraživanja

Cilj kvartalnog obračuna Bruto domaćeg proizvoda (QBDP) je praćenje kratkoročne dinamike ekonomskih aktivnosti, odnosno prezentacija opšte slike tekućeg ekonomskog kretanja u kvartalnoj dinamici. Na taj način obezbjeđuje se redovnija slika stanja u privredi, detaljnije informacije, kako finansijske tako i nefinansijske ekonomske aktivnosti. Obračun QBDP se sprovodi po proizvodnoj, i potrošnoj metodi.

Obuhvat istraživanja

Nacionalni računi pružaju prikaz ukupne ekonomije jedne zemlje. Obuhvataju se sve jedinice koje svoj centar dominantnog ekonomskog interesa imaju na ekonomskoj teritoriji te zemlje. Obračun BDP-a obuhvata sve djelatnosti Klasifikacije djelatnosti KD 2010 osim sektora djelatnosti U- Djelatnost eksteritorijalnih organizacija i tijela, kao i sve jedinice slijedeći koncept sistema nacionalnih računa propisan međunarodnim metodologijama SNA 2008 i ESA 2010.

Izvori podataka

Izvori podataka koji se koriste za sastavljanje QBDP-a su raznovrsni i pokrivaju čitav niz ekonomskih i finansijskih pokazatelja, direktno ili indirektno povezanih sa agregatima ekonomskih aktivnosti. Direktni izvori podataka su posebno kreirana istraživanja na osnovu kojih se definišu varijable u kratkoročnoj dinamici za potrebe obračuna QBDP-a.Indirektni izvori podataka su svi oni izvori, odnosno serije koje opisuju kretanje pojedinih oblasti ekonomije u kvartalnoj dinamici.

DOSTUPNOST PODATAKA:

Vremenska serija obračunatih kvartalnih podataka BDP dostupna je za:

  • Kvartalni BDP, glavni agregati, od 1Q2006. godine
  • Kvartalni BDP u tekućim cijenama, na nivou A10 sektora djelatnosti, od 1Q2010. godine
  • Kvartalni BDP u stalnim cijenama (cijene prethodne godine), na nivou A10 sektora djelatnosti, od 1Q2011. godine
  • Kvartalni BDP u prosječnim cijenama 2010. godine, na nivou A10 sektora djelatnosti, od 1Q2011. godine
  • Kvartalni BDP u tekućim cijenama, po potrošnim kategorijama, od 1Q2006. godine
  • Kvartalni BDP u stalnim cijenama (cijene prethodne godine), po potrošnim kategorijama, od 1Q2007. godine
  • Kvartalni BDP u tekućim cijenama, po potrošnim kategorijama, sezonski prilagođeni, od 1Q2006. godine
  • Kvartalni BDP u prosječnim cijenama 2010. godine, po potrošnim kategorijama, od 1Q2007. godine

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.

Podaci Saopštenja Metapodaci Kvalitet

 

.