Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Godišnji bruto domaci proizvod

Pravni osnov

Pravni osnov za sprovođenje ovog statističkog istraživanja je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 i 47/19)  i godišnji Plan statističkih istraživanja.

METODOLOŠKE OSNOVE

Međunarodno propisana metodologija za obračun podataka nacionalnih računa je Sistem nacionalnih računa 2008 (SNA 2008) koja pruža detaljan teorijski okvir, dok je za zemlje Evropske unije propisana metodologija Evropski sistem nacionalnih računa (ESA 2010) koja je u potpunosti konzistentna sa SNA 2008 i prilagođena evropskom okruženju i praksi.

Cilj istraživanja

Cilj obračuna bruto domaćeg proizvoda (BDP) je dobijanje osnovnog i najvažnijeg makroekonomskog agregata u sistemu nacionalnih računa. Godišnji BDP predstavlja tržišnu vrijednost svih finalnih dobara i usluga proizvedenih u zemlji u toku jedne godine. Obračun BDP se sprovodi po proizvodnoj,  potrošnoj i prihodnoj metodi.

Obuhvat istraživanja

Nacionalni računi pružaju prikaz ukupne ekonomije jedne zemlje. Obuhvataju se sve jedinice koje svoj centar dominantnog ekonomskog interesa imaju na ekonomskoj teritoriji te zemlje. Obračun BDP-a obuhvata sve djelatnosti Klasifikacije djelatnosti KD 2010 osim sektora djelatnosti U- Djelatnost eksteritorijalnih organizacija i tijela, kao i sve jedinice slijedeći koncept sistema nacionalnih računa propisan međunarodnim metodologijama SNA 2008 i ESA 2010.

Izvori podataka

Najvažniji administrativni izvori podataka su: finansijski iskazi privrednih društava, podaci o primicima i izdacima državnih jedinica, podaci o porezima i subvencijama, podaci platnog bilansa i podaci iz poreske prijave.  Dodatno koriste se i podaci dobijeni iz statističkih istraživanja, kao i drugi relevantni izvori podataka.

DOSTUPNOST PODATAKA

Vremenska serija obračunatih godišnjih podataka BDP dostupna je za:

  • Godišnji BDP, glavni agregati, od 2006.godine
  • Godišnji BDP u tekućim  cijenama, na nivou A21 sektora djelatnosti, od 2006.godine
  • Godišnji BDP u stalnim cijenama (cijene prethodne godine) na nivou A21 sektora djelatnosti, od 2007.godine
  • Godišnji BDP, u prosječnim cijenama 2010.godine, od 2006.godine
  • Godišnji BDP po kategorijama potrošnje, u tekućim cijenama,  od 2006.godine
  • Godišnji BDP po kategorijama potrošnje, u stalnim cijenama (cijene prethodne godine),  od 2007.godine
  • Godišnji BDP po kategorijama potrošnje, u prosječnim cijenama 2010.godine, od 2006.godine
  • Godišnji BDP po prihodnom metodu, u tekućim cijenama, od 2006.godine

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.

Podaci Metodologija Saopštenja Publikacije Metapodaci Kvalitet Aktuelnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

.