Upotreba informaciono - komunikacionih tehnologija u preduzećima

Pravni osnov 
Istraživanje o upotrebi informaciono - komunikacionih tehnologija u preduzećima  se sprovodi na osnovu Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Službeni list Crne Gore", br. 18/12 od 30. 3. 2012, 47/19 od 12. 8. 2019").

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja 
Statistika upotrebe informaciono - komunikacionih tehnologija zasniva se na rezultatima istraživanja o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima kojim se prate i analiziraju neke od navedenih karakteristika preduzeća, kao što su:

- IKT sistemi i njihova upotreba u preduzećima,

- korišćenje interneta i drugih elektronskih mreža od strane preduzeća,

- e-trgovina,

- e-poslovanje i organizacioni aspekti,

- korišćenje IKT od strane preduzeća za razmjenu informacija i usluga sa javnom administracijom (e-uprava),

- IKT vještine u  preduzećima i potrebe za IKT vještinama,

- barijere za korišćenje IKT, Interneta i drugih elektronskih mreža, e-trgovine i e-poslovnog procesa,

- IKT bezbjednost, sigurnost i povjerenje, itd.


Izvori i metodi prikupljanja podataka u preduzećima
Istraživanje se sprovodi na stratifikovanom uzorku, telefonskim putem. U skladu sa metodologijom Eurostat-a, uzorkom su obuhvaćena preduzeća sa 10 i više radnika iz određenih sektora, prema klasifikaciji NACE Rev 2: administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti; građevinarstvo; informisanje i komunikacije; popravke kompjutera i kompjuterske opreme; poslovanje s nekretninama; prerađivačka industrija; snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti; stručne, naučne i tehničke djelatnosti; transport i skladištenje; trgovina na veliko i trgovina na malo, popravka motornih vozila i motocikala; usluge smještaja i ishrane.

Podaci Metodologija Saopštenja Publikacije Metapodaci Kvalitet

.