Strategija upravljanja kvalitetom

Strategija upravljanja kvalitetom je strateški razvojni dokument iz oblasti obezbjeđenja kvaliteta u statističkom sistemu Crne Gore. Uprava za statistiku, kao glavni koordinator statističkog sistema ima zakonsku obavezu, da zajedno sa drugim proizvođačima zvanične statistike neprekidno i sistematski radi na unaprjeđenju kvaliteta. 

Strategija upravljanja kvalitetom određuje osnovne elemente sistema upravljanja kvalitetom, koji se baziraju na Kodeksu prakse evropske statistike, kao i načinu njihovog ostvarivanja. Uprava za statistiku je prvi put usvojila Strategiju upravljanja kvalitetom (br. 01-3428 od 13.11.2017. godine) za period od 2017. do  2020. godine. Paralelno sa kontinuiranim razvojem i unapređenjem zvaničnog statističkog sistema stekli su se uslovi za novim strateškim dokumentom Strategijom upravljanja kvalitetom za period 2020 – 2023. godine.

Druga Strategija upravljanja kvalitetom (br. 01-040-1425/1 od 13.05.2020. godine) za period 2020 – 2023. godina je strategija koja se priprema za zvanični statistički sistem Crne Gore i predstavlja strateški razvojni dokument iz oblasti kvaliteta u statističkom sistemu Crne Gore. Definiše dugoročne ciljeve na bazi postojećeg stanja, potreba i budućeg razvoja, a sve u skladu sa operativnim ciljevima Strategije razvoja zvanične statistike za period 2019 – 2023. godine, kao i preporuke u Izvještaju o procjeni usklađenosti sa Kodeksom prakse evropske statistike.

Svrha Strategije upravljanja kvalitetom je implementacija i primjena principa TQM modela koji predstavlja zajednički okvir kvaliteta Evropskog statističkog sistema. Radi se o sistemskom i organizovanom modelu, s ciljem da se unaprijedi kvalitet rezultata zvanične statistike i poboljša kvalitet njegove proizvodnje. Navedeni model se zasniva na procesima planiranja, organizovanja, kontrole i stalnog unapređenja proizvodnje rezultata zvanične statistike, uz učešće svih zaposlenih u implementaciji GSBPM modela, kao okvira za opisivanje komponenti statističkih procesa proizvodnje.

 

Ovdje možete preuzeti Strategiju upravljanja kvalitetom 2020-2023. 

Ovdje možete preuzeti Strategiju upravljanja kvalitetom 2017-2020.

.