Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

23.05.2024
Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i kooperativa sa dva i više zaposlena radnika u prvom kvartalu 2024. godine iznosila je 9,2 mil. EUR, od čega je vrijednost prodaje iz sopstvene proizvodnje 3,7 mil. EUR ili 40,2%, dok je vrijednost otkupa od individualnih poljoprivrednih proizvođača iznosila 5,5 mil. EUR ili 59,8%.
Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i kooperativa sa dva i više zaposlena radnika u prvom kvartalu 2024. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine, bilježi pad od 4,9%, pri čemu je zabilježen pad vrijednosti prodaje iz sopstvene proizvodnje poslovnih subjekata za 9,6% kao i pad vrijednosti otkupa poljoprivrednih proizvoda od individualnih proizvođača od 1,4%.
U strukturi vrijednosti otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u prvom kvartalu 2024. godine sirovo kravlje mlijeko učestvuje sa 30,0%, kokošija jaja 23,2%, svježe povrće 15,2%, ostali proizvodi učestvuju sa 13,8%, stoka po vrstama i kategorijama 9,6%, svježa riba 6,3%, svježe voće 1,0%, industrijsko bilje učestvuje sa 0,5% i prerađevine od voća i grožđa 0,4%.

Saopštenje


.