Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

27.10.2022
Stvoreni i obrađeni otpad

Tokom 2021. godine u Crnoj Gori, stvoreno je 1 477 865,8 t otpada, od čega 682 773,0 t ili 46,2% u sektorima Prerađivačke industrije, rudarstva i vađenja i ostale industrije. Od ukupne količine stvorenog otpada tokom 2021. godine, stvoreno je 304 488,4 t opasnog otpada ili 20,6%.

Ukupna stvorena količina otpada bilježi rast od 12,4% u odnosu na prethodnu godinu. U sektoru Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo bilježi se pad od 5,9%; sektori Prerađivačke industrije, rudarstva i vađenja i ostale industrije bilježe pad od 10,5%; Građevinarstvo bilježi rast od 127,3%; sektor Uslužnih djelatnosti bilježi pad od 6,2% i domaćinstva rast od 5,6%.

U 2021. godini stvoreno je 325 707,5 t komunalnog otpada ili 7,1% više u odnosu na 2020. godinu. Komunalna preduzeća su sakupila 293 294,3 t što čini 94,9% ukupno sakupljenih količina. Stvoreni komunalni otpad po glavi stanovnika iznosio je 526,0 kg, što je za 7,5% više u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupna količina obrađenog otpada sa izvozom u 2021. godini, iznosila je 1 265 155,6 t, što je 11,9% više u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupno obrađene količine, 733 132,4 t je deponovano/odloženo ili 57,9%. Reciklirane količine otpada bilježe rast u odnosu na prethodnu godinu od 42,2%.

Ukupna količina obrađenog komunalnog otpada sa izvozom, u 2021. godini iznosila je 319 371,6 t što je 11,4% više u odnosu na 2020. godinu. Od ukupno obrađene količine, 303 041,5 t ili 87,7% je deponovano/odloženo.

Saopštenje


.