Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

12.05.2022
Kvartalna statistika saobraćaja

Prevoz putnika u prvom kvartalu 2022. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast u željezničkom za 85,3%, drumskom za 47,1%, lokalnom drumskom za 3,6%, prevozu putnika na aerodromima 159,0%.

Kod prevoza robe u prvom kvartalu 2022. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine rast se bilježi kod prevoza robe na aerodromima za 9,2%, u željezničkom za 80,4%, kao i kod ukupnog prometa robe u lukama za 111,0%.

Broj pretovarenih tona u lukama, u prvom kvartalu 2022. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast za 115,4% a izmanipulisani za 76,6%.

Ukupan broj saobraćajnih nezgoda u prvom kvartalu 2022. godine iznosio je 1 161 i na istom je nivou u odnosu na prvi kvartal 2021. godine. Broj nastradalih lica u prvom kvartalu 2022. godine iznosio je 582 (od čega je 564 povrijeđenih lica), što je za 23,3% više u odnosu na isti kvartal prethodne godine.

Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila u prvom kvartalu 2022. godine iznosi 52 316 što je za 2,2% više nego u istom kvartalu prethodne godine. Broj prvi put registrovnih drumskih motornih i priključnih vozila u prvom kvartalu 2022. godine iznosi 4 164 što je za 18,8% više nego u istom kvartalu prethodne godine.

U prvom kvartalu 2022. godine drumskim teretnim motornim vozilima prevezeno je 197 hiljada tona robe, uz ostvarenih 26 306 hiljada tonskih kilometara. Pređeni kilometri vozila sa utovarom iznosili su 1 400 hiljada kilometara. U strukturi prevezene robe unutašnji prevoz učestvuje sa 90,9% ili 179 hiljada tona prevezene robe, dok međunarodni prevoz učestvuje sa 9,1% ili 18 hiljada tona prevezene robe. U strukturi ostvarenih tonskih kilometara unutrašnji prevoz učestvuje sa 67,6% ili 17 773 hiljade tonskih kilometara, a međunarodni prevoz sa 32,4% ili 8 533 hiljade tonskih kilometara.

Saopštenje


.