Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

08.12.2021
Kvartalna statistika saobraćaja III kvartal 2021. godine

Prevoz putnika u trećem kvartalu 2021. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast u željezničkom za 37,8%, drumskom za 125,9%, lokalnom drumskom za 27,8%, prevozu putnika na aerodromima 291,0%, redovnom vazdušnom za 26,2%.

Kod prevoza robe u trećem kvartalu 2021. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine rast se bilježi kod prevoza robe na aerodromima za 96,9%, pad kod željezničkom za 14,3%, dok je ukupan promet robe u lukama je na istom nivou.

Broj pretovarenih tona u lukama, u trećem kvartalu 2021. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad za 1,5%, a izmanipulisanih za 0,7%.

Ukupan broj saobraćajnih nezgoda1 u trećem kvartalu 2021. godine iznosio je 1 951, što je 46,3% više u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Broj nastradalih lica2 u trećem kvartalu 2021. godine iznosio je 1 028 (od čega je 1 009 povrijeđenih lica), što je za 58,9% više u odnosu na isti kvartal prethodne godine.

Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila u trećem kvartalu 2021. godine iznosi 70 141 što je za 1,6% manje nego u istom kvartalu prethodne godine. Broj prvi put registrovnih drumskih motornih i priključnih vozila3 u trećem kvartalu 2021. godine iznosi 4 667 što je za 6,1% više nego u istom kvartalu prethodne godine.

U trećem kvartalu 2021. godine drumskim teretnim motornim vozilima prevezeno je 232 hiljade tona robe, uz ostvarenih 30 509 hiljada tonskih kilometara. Pređeni kilometri vozila sa utovarom iznosili su 1 503 hiljada kilometara. U strukturi prevezene robe unutašnji prevoz učestvuje sa 89,2% ili 207 hiljada tona prevezene robe, dok međunarodni prevoz učestvuje sa 10,8% ili 25 hiljada tona prevezene robe. U strukturi ostvarenih tonskih kilometara unutrašnji prevoz učestvuje sa 54,7% ili 16 682 hiljada tonskih kilometara, a međunarodni prevoz sa 45,3% ili 13 827 hiljada tonskih kilometara.

Saopštenje


.