Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

29.11.2021
Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva III kvartal 2021. godine

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u trećem kvartalu 2021. godine iznosila je 10,7 mil. EUR, od čega je vrijednost prodaje iz sopstvene proizvodnje 3,9 mil. EUR ili 36,5%, dok je vrijednost otkupa od individualnih poljoprivrednih proizvođača iznosila 6,8 mil. EUR ili 63,5%.

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u trećem kvartalu 2021. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 2,8%, od čega je zabilježen pad vrijednosti prodaje iz sopstvene proizvodnje poslovnih subjekata za 10,4% i rast vrijednosti otkupa poljoprivrednih proizvoda od
individualnih proizvođača za 2,2%.

U strukturi vrijednosti otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u trećem kvartalu 2021. godine svježe povrće učestvuje 21,6%, sirovo kravlje mlijeko učestvuje 16,9%, stoka po vrstama i kategorijama učestvuje 14,3%, grožđe učestvuje 13,7%, svježe voće učestvuje 11,0%, kokošija jaja učestvuju 9,6%, svježa riba učestvuje sa 5,7%, ostali proizvodi učestvuju sa 4,1%, industrijsko bilje 1,8%, prerađevine voća i grožđa učestvuju sa 1,2% i žita učestvuju sa 0,01%.

Saopštenje


.