Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

27.10.2021
Statistika stranih filijala - IFATS 2020. godina

Statistika stranih filijala opisuje djelatnost poslovnih subjekata koji su rezidenti u izvještajnoj državi-Crnoj Gori, a pod kontrolom su stranih poslovnih subjekata (pravnih i/ili fizičkih lica).

Posmatrani su poslovni subjekti u kojima je učešće stranog kapitala (jedne ili više zemalja) u ukupnom kapitalu 50% i više. Osnovni cilj ove statistike jeste da pokaže učešće ovih poslovnih subjekata u domaćoj ekonomiji i njihov uticaj na nju.

Ovim istraživanjem u 2020. godini u Crnoj Gori obuhvaćeno je 509 poslovnih subjekata (sektori B-J, L-N) koji čine 93% ukupne vrijednosti proizvodnje poslovnih subjekata koji su u stranom vlasništvu.

Saopštenje


.