Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

17.08.2021
Indeksi potrošačkih cijena Jul 2021. godine

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u julu 2021. godine u odnosu na jun 2021. godine u prosjeku su više za 0,3%. Potrošačke cijene u julu 2021. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 3,1%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: goriva i maziva za motorna vozila; usluga smještaja; čvrstih goriva; usluga vazdušnog prevoza; šećera, džema, meda, čokolade i slatkiša; žestokih alkoholnih pića. Potrošačke cijene u periodu januar-jul 2021. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 1,4%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u julu 2021. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast cijena u grupama: Hoteli i restorani (2,6%); Prevoz (1,7%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,5%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,3%); Alkoholna pića i duvan (0,1%); Zdravlje (0,1%); Rekreacija i kultura (0,1%); Ostala dobra i usluge (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Odjeća i obuća (-1,1%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,1%).
Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.