Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

27.05.2021
Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva I kvartal 2021. godine

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u prvom kvartalu 2021. godine iznosila je 5,6 mil. EUR, od čega je vrijednost prodaje iz sopstvene proizvodnje 1,8 mil. EUR ili 32,1%, dok je vrijednost otkupa od individualnih poljoprivrednih proizvođača iznosila 3,8 mil. EUR ili 67,9%.
Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u prvom kvartalu 2021. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 11,0%, od čega je zabilježen pad vrijednosti prodaje iz sopstvene proizvodnje poslovnih subjekata za 12,5% i pad vrijednosti otkupa poljoprivrednih proizvoda od individualnih proizvođača za 10,3%.
U strukturi vrijednosti otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u prvom kvartalu 2021. godine sirovo kravlje mlijeko učestvuje 30,1%, kokošija jaja učestvuju 18,3%, stoka po vrstama i kategorijama učestvuje 13,4%, svježe povrće učestvuje 11,3%, ostali proizvodi 10,1%, svježe voće učestvuje 7,8%, svježa riba 5,4%, industrijsko bilje 2,8% i prerađevine voća i grožđa učestvuju sa 0,8%.

Saopštenje


.