Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

12.05.2021
Kvartalna statistika saobraćaja I Kvartal 2021. godine

Prevoz putnika u prvom kvartalu 2021. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad u željezničkom za 51,3%, drumskom za 59,0%, prevozu putnika na aerodromima 71,2%, dok se rast bilježi u lokalnom drumskom za 15,0%.

Kod prevoza robe u prvom kvartalu 2021. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine, pad se bilježi u željezničkom za 40,8%, kod ukupnog prometa robe u lukama za 34,0%, kao i na aerodromima za 43,1%.

Broj pretovarenih tona u lukama, u prvom kvartalu 2021. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine, bilježi pad za 35,8%, a izmanipulisanih tona za 17,5%.

Ukupan broj saobraćajnih nezgoda u prvom kvartalu 2021. godine iznosio je 1 161, što je 10,2% više u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Broj nastradalih lica u prvom kvartalu 2021. godine iznosio je 472 (od čega je 465 povrijeđenih lica), što je za 4,8% manje u odnosu na isti kvartal prethodne godine.

Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila u prvom kvartalu 2021. godine iznosi 51 173 što je 9,3% više u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Broj prvi put registrovnih drumskih motornih i priključnih vozila3 u prvom kvartalu 2021. godine iznosi 3 504 što je za 25,0% manje nego u istom kvartalu prethodne godine.

U prvom kvartalu 2021. godine drumskim teretnim motornim vozilima prevezeno je 195 hiljada tona robe, uz ostvarenih 27 040 hiljada tonskih kilometara. Pređeni kilometri vozila sa utovarom iznosili su 1 332 hiljade kilometara. U strukturi prevezene robe unutašnji prevoz učestvuje sa 90,3% ili 176 hiljada tona prevezene robe, dok međunarodni prevoz učestvuje sa 9,7% ili 19 hiljada tona prevezene robe. U strukturi ostvarenih tonskih kilometara unutrašnji prevoz učestvuje sa 71,9% ili 19 453 hiljade tonskih kilometara, a međunarodni prevoz sa 28,1% ili 7 587 hiljada tonskih kilometara.

Saopštenje


.