Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

29.04.2021
Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori I Kvartal 2021. godine

Cijene industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori u I kvartalu 2021. godine u odnosu na I kvartal 2020. godine bilježe rast od 2,0%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa I kvartalom 2020. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi pad od 6,5%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 2,0% u odnosu na I kvartal 2020. godine.

Cijene industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori u I kvartalu 2021. godine u odnosu na IV kvartal 2020. godine bilježe rast od 4,3%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa IV kvartalom 2020. godine, u sektoru Vađenje ruda i kamena cijene su u prosjeku ostale nepromijenjene, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 4,3% u odnosu na IV kvartal 2020. godine.

Saopštenje


.