Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

29.12.2020
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Novembar 2020. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar - novembar 2020. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 2 247,5 miliona eura, što ukazuje na pad od 18,5% u odnosu na isti period prethodne godine.
Izvoz robe imao je vrijednost od 324,2 miliona eura, a uvoz 1 923,3 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio manji za 13,2%, a uvoz manji za 19,3%.
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 16,9% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 15,7%.
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Sirove materije, sem goriva (sektor 2), u iznosu od 73,2 miliona eura (koji čine: Mineralne rude i otpaci metala – 42,2 mi.eura, Pluta i drvo – 26,8 mil. eura i ostalo).
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 441,2 miliona eura (koji čine: Drumska vozila – 111,7 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji – 100,2 mil. eura i ostalo).
Najveći spoljnotrgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (88,6 mil. eura), Slovenija (32,3 mil. eura) i Mađarska (21,4 mil. eura).
Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (378,2 mil. eura), Kina (198,8 mil. eura) i Njemačka (183,5 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


.