Rezultati po djelatnostima

Pokriveni sektor djelatnosti 

Od 2011.godine obuhvataju se sva preduzeća koja su po klasifikaciji djelatnosti (KD2010), koja je usklađena sa Evropskom klasifikacijom djelatnosti NACE rev.2,  registrovana u sektore:

 • vađenje ruda i kamena –Sektor  B
 • prerađivačka industrija–Sektor  C
 • snabdijevanje elektricnom energijom, gasom, parom i klimatizacija–Sektor  D
 • snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti–Sektor  E
 • građevinarstvo–Sektor  F
 • trgovina na veliko i trgovina na malo; opravka motornih vozila, motocikala–Sektor  G
 • saobraćaj, skladištenje–Sektor  H
 • usluge smještaja i ishrane–Sektor  I
 • informisanje i komunikacije–Sektor  J
 • finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja–Sektor  K
 • poslovanje nekretninama–Sektor  L
 • stručne,naučne i tehničke djelatnosti–Sektor  M
 • administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti–Sektor  N
 • obrazovanje–Sektor  P
 • zdravstvena i socijalna zaštita–Sektor  Q
 • umjetnost, zabava i rekreacija–Sektor  R
 • ostale uslužne djelatnosti–Sektor  S

Pokrivena geografska površina
Istraživanjem su pokrivene sve opštine, njih 21-na : Andrijevica, Bar, Budva, Bijelo Polje, Berane, Danilovgrad, Žabljak, Kolašin, Kotor, Mojkovac, Nikšić, Plav, Plužine, Pljevlja, Podgorica, Rožaje, Tivat, Ulcinj, Herceg Novi, Cetinje i Šavnik.

Rezultati po djelatnostima nisu prikazani za sve varijable, već su uzete one koje bi javnost mogle zanimati. Ukoliko neko želi detaljniju analizu od postojeće može se obratiti na e-mail adresu: contact@monstat.org

Objavljene podatke možete naći u sekcijama ispod.(Napomena: Podaci su objavljeni prema klasifikaciji djelatnosti (KD) koja je usklađena sa Evropskom klasifikacijom djelatnosti NACE Rev 1.1)

2011. godina  

2010. godina  

2009. godina  

2008. godina  

 

.