Izvještaj o kvalitetu za 2017. godinu

Nacionalni računi
 
 
Tržište rada
 • Anketa o radnoj snazi

Cijene

Spoljna trgovina

Industrija

 • Industrijska proizvodnja (PRODCOM)
 • Indeks proizvodnje i prometa u industriji

Građevinarstvo

 • Cijene stanova u novogradnji
 • Građevinske dozvole
 • Građevinska aktivnost
 • Građevinski radovi
 • Porušene zgrade sa stanovima
 • Potrošnja građevinskog i pogonskog materijala

Trgovina

 • Trgovina na malo
 • Trgovina na veliko

Usluge

 • Kvartalno istraživanje o prometu u oblasti usluga 

Investicije

 • Investicije u osnovna sredstva

Saobraćaj

Energetika

 • Bilans električne energije
 • Bilans uglja
 • Bilans naftnih derivata
 • Bilans drvnih goriva

Demografija

Poljoprivreda

 • Mjesečno istraživanje o prodaji poljoprivrednih proizvoda
 • Istrazivanje o ostvarenim prinosima kasnih usjeva voca i groždja -2016
 • Izvjestaj o uzgoju bijele ribe i skoljaka u marikulturi
 • Godisnje istrazivanje o ribolovcima i ribarskim sredstvima u morskom ribarstvu
 • FSS 
 • Godisnji izvjestaj o stocarstvu 
 • Godisnji izvjestaj o ulazu sirovog mlijeka i dobijenim mlijecnim proizvodima
 • Godisnje istrazivanje o ulovu morske ribe u organizaciji individualnih (privatnih) ribara i preduzeca
 • Mjesecni ulaz sirovog mlijeka (kravlje mlijeko) i dobijeni mlijecni proizvodi 
 • Izvjestaj o kvalitetu-Mjesecni izvjestaj o klanju stoke i zivine u klanicama 
 • Godisnje istrazivanje o uzgoju ribe u ribnjacima
 • Izvjestaj o ribarstvu na rijekama i jezerima
 • Godisnje istrazivanje o veterinarskoj sluzbi  
 • Godisnje istrazivanje o poljoprivrednim preduzecima i zemljoradnickim zadrugama

Šumarstvo i životna sredina

 • Izvještaj o proizvodnji šumskih sortimenata u državnim šumama
 • Godišnje istraživanje o korišćenju i zaštiti voda od zagađenja iz industrije
 • Statističko istraživanje o stvorenom otpadu u industriji
 • Statističko straživanje o komunalnom otpadu

Strukturna biznis statistika i statistika stranih filijala

 • Strukturna biznis statistika
 • Statistika stranih filijala 

Potrošnja domaćinstava

 Obrazovanje

Socijalna zaštita

Pravosuđe

Paritet kupovne moći

 

 

 

.