Klasifikacija krivičnih djela

Opšti opis

Puni naziv:

Klasifikacija krivičnih djela

Skraćeni naziv:

-

Donosilac:

Uprava za statistiku – MONSTAT

Pravni osnov

Krivični zakonik (“Sl.list RCG”, br.070/03, 013/04, 047/06, “Sl.list CG” br.040/08, 025/10, 073/10, 032/11, 064/11, 040/13, 056/13, 014/15, 042/15, 058/15, 044/17, 049/18, 003/20).

Datum implementacije:

01.01.2004.  

Struktura:

Klasifikacija krivičnih djela obuhvata svako krivično djelo predviđeno u Krivičnom zakoniku Crne Gore i primjenjuje se u statističkim istraživanjima o punoljetnim i maloljetnim učiniocima krivičnih djela.

Za šifriranje krivičnog djela u statističkim obrascima predviđeno je šest šifarskih mjesta.

Raspored šifarskih oznaka izvršen je na sledeći način:

· Prva tri šifarska mjesta označavaju član krivičnog djela primijenjenog zakona.

· Četvrto šifarsko mjesto označava: slovo uz član, i to : “a” kao 1, “b” kao 2, “v” kao 3. Veza osnovnog krivičnog djela sa teškim krivičnim djelom označena je šifrom 4. U koloni “član, stav, tačka i veza članova i stavova” klasifikacije, pored člana osnovnog krivičnog djela, dat je i član teškog krivičnog djela sa kojim je osnovno djelo u vezi.

· Peto šifarsko mjesto označava stav uz član određenog krivičnog djela. Ako krivično djelo nema stavove već samo član, oznaka šifre je 0.

· Šesto šifarsko mjesto označava: a) vezu između stavova unutar istog krivičnog djela, odnosno istog člana; b) stav člana teških krivičnih djela za koja se na četvrtom šifarskom mjestu koristi šifra 4; c) tačke 1,2,3,4,5 i 6 kod krivičnih djela – teška krađa, zloupotreba ovlašćenja u privredi, prouzrokovanje lažnog stečaja, itd.

Šifrom 999999 označavaju se krivična djela predviđena posebnim zakonima van Krivičnog zakonika.

Detaljni opis:

Osnovna i viša tužilaštva i osnovni i viši sudovi, kao izvještajne jedinice u statističkim istraživanjima o učiniocima krivičnih djela, dužni su da u propisane statističke obrasce, između ostalog, unesu odgovore i na sledeća pitanja: zakonski naziv krivičnog djela, član, stav, tačka i veze sa drugim krivičnim djelom iz člana, stava i tačke, kao i naziv primijenjenog zakona. Kad se odgovorom na navedena pitanja utvrdi krivično djelo i primijenjeni zakon, krivično djelo se šifrira šifrom  predviđenom u klasifikaciji krivičnih djela.

Povezane klasifikacije:

-

Glavni korisnici u oblasti statistike:

Statistika obrazovanja, kulture i pravosuđa.

Dostupnost:

Klasifikacija krivičnih djela

Websajt:                   -

 

Tabele:

-

Uredba:

Krivični zakonik (“Sl.list RCG”, br.070/03, 013/04, 047/06, “Sl.list CG” br.040/08, 025/10, 073/10, 032/11, 064/11, 040/13, 056/13, 014/15, 042/15, 058/15, 044/17, 049/18, 003/20).

     

 

.