Kategorija: Ostali proizvodjaci
Oblast: ONAs
Istraživanje / popis: Istrazivanje o kreditnim poslovima rezidenata sa inostranstvom

METAPODACI
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Centralna banka Crne Gore
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Sektor za finansijsku stabilnost i istraživanja i statistiku
1.5. Adresa kontakta: Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 6, 81000 Podgorica

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
16/06/2017
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Prikupljanje podataka o kreditnom zaduženju rezidenata u inostranstvu u cilju izrade statistike platnog bilansa, kao i pracenje spoljnog duga.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
Glavne klasifikacije koje se koriste za ovo istraživanje nalaze se u BPM6 metodologiji (link: https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/bpm6.pdf) i External debt guide (https://www.imf.org/external/pubs/ft/eds/Eng/Guide/) Detaljne klasifikacije mogu se na?i u BoP Vademecum (link: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/39118/40189/BOP+Vademecum+-+December+2016/a5e89ad8-254b-485d-a9cd-521885c616e4)
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
Podatke Centralnoj banci su dužni da dostavljaju i: pravna lica nerezidenti, djelovi stranih društava upisani u registar nadležnog organa u Crnoj Gori, preduzetnici i fizička lica ? rezidenti, razvrstani po vrstama subjekata u skladu sa ovom odlukom.
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Istraživanje je u skladu sa medjunarodnim standardima - Blance of Payments and International Investment Position Manual (BPM6).
3.5. Statistička jedinica: Sva preduzeća i druge institucije koje u datom vremenskom periodu imaju aktivne kreditne poslove sa nerezidentima.
3.6. Statistička populacija: Populacija platnog bilansa uključuje sve kreditne poslove izmedju rezidenata i nerezidenata.
3.7. Referentna oblast: Ostatak svijeta (eng. Rest of the world)
3.8. Vremenska pokrivenost: Godi?nji podaci od 2010. do 2016. godine (Od 2017. godine promijenjen obrazac za prikupljanje podataka).
3.9. Osnovni (bazni) period: n.r.

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
EUR (hiljade)

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
godišnji podaci

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Nacionalna regulativa: Zakon o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike (?Sl.list Crne Gore? br.18/12 od 30.03.2012. godine), Zakon o Centralnoj banci Crne Gore ( Sl. list CG , br. 40/10, 46/10, 6/13) i Zakon o tekucim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom ( Sl. list RCG , br. 45/05 i Sl. list CG , br.62/08, 62/13), Odluka o vodenju posebne evidencije o tekucim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom i dostavljanju podataka o tim poslovima (?Sl. list CG? br. 8/2017 od 03.02.2017.) i Odluka o visini gotovog novca koji se može unositi i iznositi iz Crne Gore bez prijavljivanja ( Sl. list Crne Gore br. 38/10). Medunarodna regulativa: REGULATION (EC) No 184/2005 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 January 2005 on Community statistics concerning balance of payments, international trade in services and foreign direct investment; REGULATION (EU) No 555/2012 of 22 June 2012 amending Regulation (EC) No 184/2005 of the European Parliament and of the Council on Community statistics concerning balance of payments, international trade in services and foreign direct investment, as regards the update of data requirements and definitions; REGULATION (EU) 2016/1013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2016 amending Regulation (EC) No 184/2005 on Community statistics concerning balance of payments, international trade in services and foreign direct investment.
6.2. Dijeljenje podataka: Eurostat (podaci se šalju Eurostatu na godišnjem nivou)

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Zakon o statistici i statistickom sistemu Crne Gore, Zakon o Centralnoj banci Crne Gore ( Sl. list CG , br. 40/10, 46/10, 6/13) i Zakon o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom ( Sl. list RCG , br. 45/05 i Sl. list CG , br.62/08,62/13), Odluka o vodjenju posebne evidencije o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom i dostavljanju podataka o tim poslovima (?Sl. list CG? br. 8/2017 od 03.02.2017.) i Odluka o visini gotovog novca koji se može unositi i iznositi iz Crne Gore bez prijavljivanja. Poglavlje V ?Statisticka povjerljivost? Zakona (EC) No 223/2009 Evropskog Parlamenta i Savjeta donijetog 11 Marta 2009 o Evropskoj statistici reguliše zaštitu i prenos povjerljivih podataka u ESS i ESCB.
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Agregiranje podataka kako se ne bi otkrili povjerljivi podaci.

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Slanje podataka Eurostatu: 28. septembra tekuće za prethodnu godinu
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
http://www.cb-cg.org/index.php?mn1=statistika&mn2=kalendar_objavljivanja
8.3. Korisnički pristup: Podacima se može pristupiti na sajtu Centralne banke ili Eurostata

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Mjesečno

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: n.r.
10.2. Publikacije: n.r.
10.3. Onlajn baza podataka: n.r.
10.4. Pristup mikro-podacima: n.r.
10.5. Drugo:

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
n.r.
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Procedura rada sektora

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Kvalitet je osiguran primjenom statistickih kocepata koji su prikazani u BPM6 metodologiji.
11.2. Procjena kvaliteta: n.r.

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Monstat i Ministarstvo finansija Medunarodne institucije: Eurostat, MMF, UNCTAD, CEFTA
12.2. Zadovoljstvo korisnika: n.r.
12.3. Potpunost podataka: EUROSTAT - podaci po djelatnostima

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: n.r.
13.2. Greška uzorka: n.r.
13.3. Ne-uzorkovana greška: n.r.

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: Slanje podataka Eurostatu: 28. septembra teku?e za prethodnu godinu
14.2. Tačnost: Podaci se uvijek objavljuju u skladu sa kalendarom

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Podaci su uporedivi sa medjunarodnom dokumentacijom i u skladu su sa medjunarodnom metodologijom BPM6
15.2. Vremenska uporedivost: Vremenska serija do 2017. godine je uporediva.

15.3. Domen usklađenosti: Dva izvora podataka za procjenu su direktno izvještavanja i ITRS (podaci koje dostavljaju banke). Podaci ITRS-a se koriste za sastavljanje platnog bilansa na kvartalnom nivou. Može doći do razlike u podacima jer se sve transakcije na odvijaju preko deviznih računa.
15.4. Interna usklađenost: n.r.

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Revizija podataka se radi za tekucu i prethodnu godinu.
17.2. Praksa revizije: U tabelama je uvijek naglašeno koji podaci su preliminarni. Takodje, revizije su naglašene u publikacijama.

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: Kao izvor podataka koristi se direktno izvještavanja kompanija.
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Podaci se prikupljaju godišnje do 2017. godine, a od 2017. godine na kvartalnom nivou.
18.3. Prikupljanje podataka: Direktno izvještavanje kompanija.
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
n.r.

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh
n.r.

 

 

.