Kategorija: Ostali proizvodjaci
Oblast: ONAs
Istraživanje / popis: Statisticko istrazivanje o naucno istrazivackoj djelatnosti - istrazivanje i razvoj

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Ministarstvo nauke
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Direkcija za nacionalne programe
1.5. Adresa kontakta: Rimski trg 46, 81000 Podgorica

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
3. avgust 2018.
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Statistika istraživanja i razvoja omogućava medjunarodno uporedive podatke o ukupnoj domaćoj potrošnji na istraživanje i razvoj i osoblju u istraživanju i razvoju, što se oznacava sa ulazni - input podaci istraživanja i razvoja.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
Klasifikacija vrsta istraživanja - Zakon o NID, 2014 i Frascati 2002-2007-2015 Klasifikacija oblasti istraživanja - Zakon o NID, 2014; Fields of research and development - Frascati 2007, 2015 Klasifikacija vrsta izdataka - Frascati 2002 Klasifikacija zanimanja - ISCO-88 Klasifikacija nivoa obrazovanja - ISCED-2011 Klasifikacija privrednih djelatnosti - KD 2010, NACE-Rev2 Klasifikacija sektora izvodjenja - Frascati 2002, 2015 Klasifikacija društveno-ekonomskih ciljeva SEO, Frascati 2002
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
Državni Visoko obrazovanje Privredni Privatni neprofitni
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Statistika istraživanja i razvoja prati sljedece input varijable: - Broj zaposlenih u oblasti istraživanja i razvoja ? apsolutni (head count - HC) - Broj istraživaca ? apsolutni (head count - HC) - Broj zaposlenih u oblasti istraživanja i razvoja ? ekvivalent pune zaposlenosti (full-time equivalent - FTE) - Broj istraživaca ? ekvivalent pune zaposlenosti (FTE) - Unutrašnja potrošnja na istraživanje i razvoj Za navedene varijable potrebno je proizvesti podatke po definisanim presjecima, u čemu se koriste navedene klasifikacije. U skladu sa EU regulativom, podaci za neparnu godinu se proizvode sa punim presjecima, dok se za parnu godinu proizvode samo osnovni presjeci. Output varijabla: Ukupna domaća potrošnja na istraživanje i razvoj kao % BDP-a (GERD)
3.5. Statistička jedinica: Statistickom jedinicom smatra se ona jedinica u kojoj je u toku izvještajne godine makar jedan istraživac radio na poslovima istraživanja i razvoja, bilo kao njen zaposleni ili spoljni saradnik. Statisticka jedinica je organizaciona jedinica univerziteta: fakultet, institut, centar; preduzece ili sektor preduzeca; zavod, agencija, bolnica; NVO
3.6. Statistička populacija: Statisticku populaciju cine sve statisticke jedinice koje su u godini anketiranja prepoznate kao izvodaci ili potencijalni izvodaci aktivnosti istraživanja i razvoja (princip popisa). Statisticka populacija obuhvata: a. Sve ustanove iz registra licenciranih naucnoistraživackih ustanova Ministarstva nauke; b. Dodatne jedinice iz registra visokoobrazovnih ustanova koji vodi Ministarstvo prosvjete (mimo onih licenciranih kod Ministarstva nauke), tako da istraživanje obuhvata sve ustanove visokog obrazovanja; c. Jedinice iz državnog sektora koje su imale izdatke na istraživanje i razvoj u protekloj godini, što evidentira Ministarstvo finansija (osim onih licenciranih kod Ministarstva nauke). Primjeri takvih statistickih jedinica su Akademija nauka, agencije i zavodi Vlade, klinike, muzeji i drugi državni organi ili organi lokalne samouprave koji su korisnici državnog ili lokalnog budžeta; d. Dodatne jedinice iz poslovnog sektora koje su imale izdatke na istraživanje i razvoj u protekloj godini, što evidentira Poreska uprava (osim onih licenciranih kod Ministarstva nauke). Iz liste koju Ministarstvu nauke dostavlja Poreska uprava, uklanjaju se jedinice koje se po svojoj prevashodnoj djelatnosti ne bave poslovima u kojima je uobicajeno istraživanje i razvoj (npr. trgovina, sport, zabava, transport), kao i jedinice koje su u završnom racunu prijavile troškove istraživanja manje od 2000 ?. e. Jedinice iz bilo kojeg sektora koje su koristile programe podrške istraživanju i razvoju Ministarstva nauke, ucestvovale u EU programima za istraživanje i razvoj ili za koje je na drugi nacin poznato da se bave ovom djelatnošcu. f. Jedinice koje su ucestvovale u statistickom istraživanju za prethodnu godinu.
3.7. Referentna oblast: Država - NUTS klasifikacija, prema kojoj je Crna Gora jedinstveni region
3.8. Vremenska pokrivenost: 2011 - 2016. Prije 2011. postoji prekid serije zbog izmjena u metodologiji. Podaci nijesu proizvedeni za 2012. godinu, zbog penzionisanja odgovorne osobe u Monstatu
3.9. Osnovni (bazni) period: 2011

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
Broj lica Broj ljudi-godina (ekvivalent pune zaposlenosti) EUR

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
Fiskalna godina, usaglašeno sa EES

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Godišnji plan zvanicne statistike za 2017. COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 995/2012
6.2. Dijeljenje podataka: Zahtjev za identifikaciju jedinica koje ulaze u statisticku populaciju dostavlja Poreska uprava, na osnovu upucenog zahtjeva Podaci se razmjenjuju s Eurostatom, UNESCO-m i OECD-om na osnovu medunarodnih sporazuma

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Zakon o statistici i statistickom sistemu, cl. 54 Regulativa EU 223/2009 Eticki kodeks državnih službenika i namještenika
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Ne objavljuju se individualni podaci, vec na nivou sektora i po ostalim klasifikacijama

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Objava podataka se obavlja na veb sajtu Ministarstva nauke, prema godišnjem planu istraživanja koji je javno dostupan.
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
http://www.monstat.org/cg/page.php?id=12&pageid=12
8.3. Korisnički pristup: Korisnici podataka su upoznati sa podacima tek prilikom objave. Kontakt osobe u statistickim jedinicama su posebno, putem mejla upoznate o objavi podataka. Podaci se objavljuju u vidu saopštenja i tabela. Za sada nijesmo imali zahtjeve za pristup podacima radi istraživanja. Nijesu razvijeni posebni protokoli.

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Preliminarni podaci - oktobar (G+10) Finalni podaci - jun (G+18) Eurostatu se podaci dostavljaju godišnje, tj. i preliminarni i finalni na godišnjem nivou.

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: http://www.mna.gov.me/rubrike/Statistika_istrazivanja_i_razvoja/
10.2. Publikacije:
10.3. Onlajn baza podataka:
10.4. Pristup mikro-podacima: Mikropodaci se ne objavljuju. Ne postoje definisane procedure za pristup podacima u istraživacke svrhe.
10.5. Drugo:

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
Sažetak metodologije sadržan je u saopštenju http://www.mna.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=326419&rType=2 Uz upitnik dostavlja se detaljno Uputstvo koje sadrži objašnjenje koncepta i definicije S obzirom da se podaci prikupljaju putem dvije metode - informacionog sistema Crnogorska naucna mreža za licencirane naucnoistraživacke ustanove, i Excel upitnika za ostale jedinice, za obije kategorije postoje posebna uputstva.
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Izvještaj o kvalitetu nije pripreman do sada.

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Proizvodnja detaljnih uputstava i njihovo unapredenje svake godine. Intenzivna podrška i dobra saradnja sa statistickim jedinicama
11.2. Procjena kvaliteta: Zadovoljavajuci (samoprocjena) Za istraživanje za 2015. godinu razvijen je informacioni sistem Crnogorska naucna mreža iz kojeg se izvlace podaci za licencirane naucnoistraživacke ustanove Za isto istraživanje, za jedinice izvan licenciranih ustanova, uraden je novi upitnik u Excelu, prema preporukama UNESCO (Guide to conducting an R&D survey, 2014) U istraživanje za 2016. g. uvedne su izmjene zahtijevane implementacijom inoviranog Frascati prirucnika iz 2015. godine

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Vlada Crne Gore Ministarstvo nauke Ministarstvo ekonomije Istraživacka zajednica Medunarodne organizacije: EU, UNESCO, OECD Podaci se koriste za medunarodne pokazatelje o konkurentnosti (npr. SEE Competitiveness Report 2018, OECD)
12.2. Zadovoljstvo korisnika: Nije sprovodeno istraživanje o zadovoljstvu korisnika ukupnim statistickim procesom, osim korisnika Naucne mreže obavljeno u okviru IPA 2013 projekta Enhanced statistical capacity and provision of economic and social statistics gdje je sistem ocijenjen u 80% odgovora kao dobar i veoma dobar (veoma dobar je najveca predvidena ocjena)
12.3. Potpunost podataka: Dio istraživanja koji se sprovodi Excel anketom ne obuhvata sve zahtijevane presjeke podataka: starost; državljanstvo Izdaci na istraživanje i razvoj nisu u cjelini razvrstani prema društveno-ekonomskom cilju.

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: Greška anketiranog u interpretaciji definicija istraživanja i razvoja, tj. mogucnost ukljucenja aktivnosti koje nijesu istraživanje i razvoj ili osoblja koje ne pripada adekvatnim kategorijama. Greška obradivaca - statisticara, usljed nedostatka automatizovane logicke i matematicke kontrole, nedostatka sistema za pracenje procesa obrade podataka. Faza proizvodnje podataka je takode podložna grešci od strane statisticara. Pravilno razumijevanje definicija i pracenje korekcija podataka su najkriticniji djelovi sistema.
13.2. Greška uzorka: Nije relevantno jer je istraživanje metodom cenzusa.
13.3. Ne-uzorkovana greška: n/a

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: Perliminarni podaci: G+14 Finalni podaci: G+18
14.2. Tačnost: Finalni podaci su objavljeni u predvidenom terminu. Ažurnost preliminarnih podataka još uvijek nije postignuta zbog razvoja sistema statistike.

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Podaci su uporedivi na medunarodnom nivou, usaglašeni sa regulativom EU 995/2012
15.2. Vremenska uporedivost: 1. podaci su uporedivi u potpunosti. Moguce je da postoji odredena mjera potcijenjenosti, odnosno neobuhvatanja jedinica iz privrednog sektora.

15.3. Domen usklađenosti:
15.4. Interna usklađenost:

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Zavod za statistiku je usvojio politiku revizije i ista je dostupna na web sajtu http://www.monstat.org/cg/page.php?id=1493&pageid=1493
17.2. Praksa revizije: Revizija podataka se obavlja, ukoliko je uocena greška, od faze objave preliminarnog podatka do faze objave finalnog podatka, u 1 iteraciji. Vrše se dodatne kontrole kvaliteta dobijenih podataka i njihove obrade za fazu preliminarnog podatka.

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: Izvorni podatak se dobija putem 2 izvora: informacioni sistem Crnogorska naucna mreža , za licencirane naucnoistraživacke organizacije i Excel anketa za ostale identifikovane ili potencijalne izvodace istraživanja i razvoja. Vrši se kompilacija izvornog podatka iz ova dva izvora, a zatim proizvodnja statistickog podatka.
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Godišnje, s tim što je prikupljanje u neparnoj godini skraceno a u parnoj godini puno, u skladu sa EU regulativom 995/2012
18.3. Prikupljanje podataka: 1. Informacioni sistem Crnogorska naucna mreža - prikupljanje tece kontinuirano. Na godišnjem nivou se pravi presjek i slanje podataka na verifikaciju odgovornim osobama u statistickim jedinicama. 2. Excel anketa za statisticke jedinice koje nijesu licencirane naucnoistraživacke ustanove. Upitnik, zajedno sa Uputstvom i Dopisom ministra šalje se putem e-maila svim jedinicama iz Adresara
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
n/a

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

 

.