Kategorija: Ostali proizvodjaci
Oblast: ONAs
Istraživanje / popis: Pregled naplate prihoda Uprave carina

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Uprava carina
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Sektor za carinsko - informacioni sistem i naplatu prihoda
1.5. Adresa kontakta: Oktobarske revolucije 128, 81000 Podgorica, Crna Gora

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
Do 20.u mjesecu svaki izvje?taj kontroli?e i potpi
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
Do 20.tog u mjesecu za prethodni mjesec
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
19/05/2017

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Naplata prihoda (carinskih dažbina, poreza na dodatu vrijednost, obracunata i naplacena akciza) sumarno i pojedinacno po dažbinama.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
U prikupljanju podataka klasifikacija se vrši po Naredbi o na?inu uplate javnih prihoda i Pravilniku o jedinstvenoj klasifikaciji ra?una za budžet Republike, vanbudžetskih fondova-Budžete opština (kontni plan budžeta)
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
Podaci se odnose na prihode Uprave carina na nivou Crne Gore.
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Izjava primaoca je pregled naplaćenih dnevnih prihoda Uprave carina po eko kodovima (vrstama prihoda).
3.5. Statistička jedinica: Carinski obveznici (pravna i fizička lica)
3.6. Statistička populacija: Carinski obveznici (pravna i fizička lica)
3.7. Referentna oblast: Crna Gora
3.8. Vremenska pokrivenost: Podaci se objavljuju na mjese?nom nivou, po?ev od januara 2015.godine.
3.9. Osnovni (bazni) period: Podaci se objavljuju bez indeksa

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
Podaci se objavljuju u eurima

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
Mjesec

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakon o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike Sl. list Crne Gore , br. 18/12 od 30.03.2012.g, Godišnji plan zvanicne statistike Sl. list Crne Gore , br. 6/2017 od 27.01.2017.g.
6.2. Dijeljenje podataka: MONSTAT

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Carinski zakon Sl. list Crne Gore , br. 62/13 od 31.12.2013; Zakon o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike Sl. list Crne Gore , br. 18/12 od 30.03.2012.g
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Podaci se objavljuju na nivou Crne Gore.

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Podaci se objavljuje na datum koji je definisan Kalendarom objavljivanja statistickih podataka drugih proizvodaca zvanicne statistike
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
http://www.monstat.org/userfiles/file/o%20nama/2017/Kalendar_2017_ostali_proizvodjaci%20.pdf
8.3. Korisnički pristup: Podaci su dostupni korisnicima na web sajt Uprave carina.

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Mjesecna

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja:
10.2. Publikacije:
10.3. Onlajn baza podataka: Podaci se objavljuju na nivou Uprave carina Crne Gore.
10.4. Pristup mikro-podacima: Podaci se objavljuju na nivou Uprave carina Crne Gore.
10.5. Drugo:

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta:
11.2. Procjena kvaliteta: Po prvi put se popunjava metadata koja je relevatna za kvalitet tako da nije bilo moguće izvršiti procjenu kvaliteta.

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika:
12.2. Zadovoljstvo korisnika:
12.3. Potpunost podataka:

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena:
13.2. Greška uzorka: Po prvi put se popunjava metadata koja je relevatna za kvalitet tako da nije bilo mogudje izvršiti procjenu kvaliteta.
13.3. Ne-uzorkovana greška:

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: Podaci se objavljuju do 20.u mjesecu za prethodni mjesec. TP2 je 20 dana.
14.2. Tačnost: Podaci je objavljuju po datumima navedenim u Kalendaru objavljivanja statističkih podataka drugih proizvodjača zvanične statistike

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Podaci je objavljuju po datumima navedenim u Kalendaru objavljivanja statističkih podataka drugih proizvodjača zvanične statistike
15.2. Vremenska uporedivost:

15.3. Domen usklađenosti: U toku izrade statističkih podataka vrši se uporedjivanje sa podacima iz Prihoda trezora (Ministarstvo finansija) i Tabele -izvorni prihodi budžeta (Direktorat za ekonomsku politiku i razvoj). Ne postoje razlike u podacima.
15.4. Interna usklađenost:

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije:
17.2. Praksa revizije:

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: Podaci o naplati prihoda Uprave carina se proizvode na osnovu Izjave primaoc - pregled naplacenih prihoda Uprave carina po eko kodovima.
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Mjesečno
18.3. Prikupljanje podataka: Podaci se prikupljaju iz evidencije o naplati prihoda.
18.6 Prilagođavanje
          podataka:

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

 

.