Kategorija: Ostali proizvodjaci
Oblast: ONAs
Istraživanje / popis: Platni bilans Crne Gore

METAPODACI
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Centralna banka Crne Gore
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Sektor za finansijsku stabilnost i istraživanja i statistiku
1.5. Adresa kontakta: Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 6, 81000 Podgorica

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
16/06/2017
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Prikupljanje podataka o medunarodnim transakcijama rezidenata i nerezidenata u cilju izrade statistike platnog bilansa i analize platnobilansne pozicije Crne Gore kao i davanje preporuka iz ove oblasti.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
Glavne klasifikacije koje se koriste za ovo istraživanje nalaze se u BPM6 metodologiji. (link: https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/bpm6.pdf) Detaljne klasifikacije mogu se na?i u BoP Vademecum (link: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/39118/40189/BOP+Vademecum+-+December+2016/a5e89ad8-254b-485d-a9cd-521885c616e4)
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
Podatke Centralnoj banci su dužni da dostavljaju: pravna lica nerezidenti, djelovi stranih društava upisani u registar nadležnog organa u Crnoj Gori, preduzetnici i fizička lica ? rezidenti, razvrstani po vrstama subjekata u skladu sa ovom odlukom.
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Platni bilans je statistički izvještaj koji sistematično prikazuje transakcije jedne ekonomije sa ostatkom svijeta tokom odredjenog perioda. Platni bilans bilježi transakcije izmedju rezidenata i nerezidenata . Transakcije i koncept rezidentnosti su definisani u skladu sa BPM6 metodologijom.
3.5. Statistička jedinica: Svi pojedinci, preduzeća i druge institucije koje daju informacije o transakcijama izmedju rezidenata i nerezidenata tokom odredjenog perioda za odredjenu zemlju. Rezidentnost je definisana u skaldu sa BPM6 metodologijom i podrazumijeva pravno lice ili instutciju čiji je centar ekonomskog interesa u Crnoj Gori.
3.6. Statistička populacija: Populacija platnog bilansa uključuje sve ekonomske transakcije izmedju rezidenata i nerezidenata.
3.7. Referentna oblast: Ostatak svijeta (eng. Rest of the world)
3.8. Vremenska pokrivenost: Kvartalni podaci od 2005. do 2016. godine
3.9. Osnovni (bazni) period: n.r.

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
EUR (hiljade) - na sajtu Centralne banke EUR (milioni)- podaci poslati Eurostatu

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
kvartalni podaci

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Nacionalna regulativa: Zakon o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike (?Sl.list Crne Gore? br.18/12 od 30.03.2012. godine), Zakon o Centralnoj banci Crne Gore ( Sl. list CG , br. 40/10, 46/10, 6/13) i Zakon o tekucim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom ( Sl. list RCG , br. 45/05 i Sl. list CG , br.62/08, 62/13), Odluka o vodenju posebne evidencije o tekucim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom i dostavljanju podataka o tim poslovima (?Sl. list CG? br. 8/2017 od 03.02.2017.) i Odluka o visini gotovog novca koji se može unositi i iznositi iz Crne Gore bez prijavljivanja ( Sl. list Crne Gore br. 38/10). Medjunarodna regulativa: REGULATION (EC) No 184/2005 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 January 2005 on Community statistics concerning balance of payments, international trade in services and foreign direct investment; REGULATION (EU) No 555/2012 of 22 June 2012 amending Regulation (EC) No 184/2005 of the European Parliament and of the Council on Community statistics concerning balance of payments, international trade in services and foreign direct investment, as regards the update of data requirements and definitions; REGULATION (EU) 2016/1013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2016 amending Regulation (EC) No 184/2005 on Community statistics concerning balance of payments, international trade in services and foreign direct investment.
6.2. Dijeljenje podataka: Eurostat (podaci se šalju Eurostatu na godišnjem nivou)

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Zakon o statistici i statistickom sistemu Crne Gore, Zakon o Centralnoj banci Crne Gore ( Sl. list CG , br. 40/10, 46/10, 6/13) i Zakon o tekucim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom ( Sl. list RCG , br. 45/05 i Sl. list CG , br.62/08,62/13), Odluka o vodenju posebne evidencije o tekucim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom i dostavljanju podataka o tim poslovima (?Sl. list CG? br. 8/2017 od 03.02.2017.) i Odluka o visini gotovog novca koji se može unositi i iznositi iz Crne Gore bez prijavljivanja. Poglavlje V ?Statisticka povjerljivost? Zakona (EC) No 223/2009 Evropskog Parlamenta i Savjeta donijetog 11 Marta 2009 o Evropskoj statistici reguliše zaštitu i prenos povjerljivih podataka u ESS i ESCB.
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Agregiranje podataka kako se ne bi otkrili povjerljivi podaci.

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Objaviljivanje podataka na sajtu CBCG: 20. februar 2017. (godišnje podaci za 2016. godinu) 19. maj 2017. (Q1 2017) 18. avgust 2017 (Q2 2017) 20. novembar 2017. (Q3 2017) Slanje podataka Eurostatu: (Q1 - 18.maj; Q2- 20. avgust; Q3- 19. novembar; Q4 - 19. februar)
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
http://www.cb-cg.org/index.php?mn1=statistika&mn2=kalendar_objavljivanja
8.3. Korisnički pristup: Podacima se može pristupiti na sajtu Centralne banke ili Eurostata

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Mjesečno

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: n.r.
10.2. Publikacije: Podaci su dostupni u mjesecnom Biltenu Centralne banke (podaci Platnog bilansa su na kvartalnom i godišnjem nivou). Takode objavljuju se i Kvartalni i Godišnji izvještaj Centralne banke (http://www.cbcg.me/).
10.3. Onlajn baza podataka: n.r.
10.4. Pristup mikro-podacima: n.r.
10.5. Drugo:

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
n.r.
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Procedura rada sektora

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Kvalitet je osiguran primjenom statistickih kocepata koji su prikazani u BPM6 metodologiji.
11.2. Procjena kvaliteta: n.r.

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Monstat i Ministarstvo finansija Medjunarodne institucije: Eurostat, MMF, UNCTAD, CEFTA
12.2. Zadovoljstvo korisnika: n.r.
12.3. Potpunost podataka: EUROSTAT - podaci na mjesečnom nivou (podaci su raspoloživi, ali se publikuju na samo na kvartalnom nivou)

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: n.r.
13.2. Greška uzorka: n.r.
13.3. Ne-uzorkovana greška: n.r.

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: Objaviljivanje podataka na sajtu CBCG: 20. februar 2017. (godišnje podaci za 2016. godinu) 19. maj 2017. (Q1 2017) 18. avgust 2017 (Q2 2017) 20. novembar 2017. (Q3 2017) Slanje podataka Eurostatu: (Q1 - 18.maj; Q2- 20. avgust; Q3- 19. novembar; Q4 - 19. februar)
14.2. Tačnost: Podaci se uvijek objavljuju u skladu sa kalendarom

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Podaci su uporedivi sa medjunarodnom dokumentacijom i u skladu su sa medjunarodnom metodologijom BPM6. Vremenska serija nije uporediva u potpunosti jer su prije 2010. godine podaci radjeni u skladu sa BPM5 metodologijom.
15.2. Vremenska uporedivost: Vremenska serija nije uporediva u potpunosti jer su prije 2010. godine podaci radjeni u skladu sa BPM5 metodologijom.

15.3. Domen usklađenosti: n.r.
15.4. Interna usklađenost: n.r.

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Revizija podataka se radi za tekucu i prethodnu godinu. Kvartalni podaci se revidiraju kada su podaci za naredni kvartal dostupni. Podaci se takode revidiraju ad hoc kada se dode do novih informacija. Kvartalni podaci se revidiraju kada su dostupni godišnji podaci kako bi se obezbijedila koherentnost godišnjih i kvartalnih podataka. U slucaju zancajnih izmjena, u publikacijama je to naglašeno zajedno sa objašnjenjem okolnosti pod kojima je revizija uradena.
17.2. Praksa revizije: U tabelama je uvijek naglašeno koji podaci su preliminarni. Takodje, revizije su naglašene u publikacijama.

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: Veliki broj izvora podataka se koristi za sastavljanje Platnog bilansa. Najbitnije izvori su: podatak o robama (MONSTAT), ITRS, CBM (monetarna statistika, statistika bankarskih operacija, itd.) i različite vrste upitnika i procjena.
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Prikupljanje podataka je kontinuirano. Podaci iz ITRS-a su dostupni 10 dana nakon završetka mjeseca za koji se izvještava. Podaci o robnoj razmjeni su dostpuni 25 dana nakon izvještajnog mjeseca. Podaci o broju no?enja turista dostupni su 31 dan nakon završetka izvještajnog mjeseca.
18.3. Prikupljanje podataka: Metodi prikupljanja podataka su: administrativni izvori (ITRS, banke, CBCG, Monstat), procjene, direktno izvještavanje. Prikupljanje podataka je u skladu sa BPM6 metodologijom.
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
n.r.

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh
n.r.

 

 

.