Kategorija: Ostali proizvodjaci
Oblast: ONAs
Istraživanje / popis: Platni bilans Crne Gore

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Centralna banka Crne Gore
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Sektor za finansijsku stabilnost i istraživanja i statistiku
1.5. Adresa kontakta: Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 6, 81000 Podgorica

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
12/3/2018
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
12/3/2018
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
05/03/2018

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Prikupljanje podataka o medunarodnim transakcijama rezidenata i nerezidenata u cilju izrade statistike platnog bilansa i analize platnobilansne pozicije Crne Gore kao i davanje preporuka iz ove oblasti.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
Klasifikacije u skladu sa BPM6 (Balance od Payments and International Investment Position Manual, fifth edition, IMF)
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
Obavezu izvještavanja imaju banke i, na zahtjev Centralne banke, druga lica koja imaju svojstvo rezidenta u skladu sa Zakonom o tekucim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom.
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
U skladu sa medjunarodnim standardima (BPM6).
3.5. Statistička jedinica: Rezidenti koji imaju transakcije sa nerezidentima u skladu sa BPM6.
3.6. Statistička populacija: Rezidenti koji imaju transakcije sa nerezidentima u skladu sa BPM6.
3.7. Referentna oblast: Država Crna Gora
3.8. Vremenska pokrivenost: Kvartalni podaci od 2005.
3.9. Osnovni (bazni) period: n.r.

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
EUR (hiljade) - na sajtu Centralne banke EUR (milioni)- podaci poslati Eurostatu

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
kvartalni podaci

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Nacionalna regulativa: Zakon o zvani?noj statistici i sistemu zvani?ne statistike (?Sl.list Crne Gore? br.18/12 od 30.03.2012. godine), Zakon o Centralnoj banci Crne Gore ( Sl. list CG , br. 40/10, 46/10, 6/13, 70/17), Zakon o teku?im i kapitalnim poslovima sa inostranstvom ( Sl. list RCG , br. 45/05 i Sl. list CG , br.62/08, 62/13, 70/17), Odluka o vo?enju posebne evidencije o teku?im i kapitalnim poslovima sa inostranstvom i dostavljanju podataka o tim poslovima (?Sl. list CG? br. 8/2017 od 03.02.2017.), Odluka o statisti?kim podacima koji se dostavljaju CBCG za potrebe sastavljanja platnog bilansa Crne Gore (?Sl. list Crne Gore?, br. 61/12) i Odluka o visini gotovog novca koji se može unositi i iznositi iz Crne Gore bez prijavljivanja ( Sl. list Crne Gore br. 38/10). Me?unarodna regulativa: Balance of Payments and International Investment Manual - BPM6, Regulation (EC) No 184/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 on Community statistics concerning balance of payments, international trade in services and foreign direct investment; Regulation (EU) No 555/2012 of 22 June 2012 amending Regulation (EC) No 184/2005 of the European Parliament and of the Council on Community statistics concerning balance of payments, international trade in services and foreign direct investment, as regards the update of data requirements and definitions; Regulatio (EU) 2016/1013 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 amending Regulation (EC) No 184/2005 on Community statistics concerning balance of payments, international trade in services and foreign direct investment.
6.2. Dijeljenje podataka: Eurostat (podaci se šalju Eurostatu na godišnjem nivou)

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Domaca regulativa: Zakon o statistici i statistickom sistemu Crne Gore (Sl. list Crne Gore , br. 18/12), Zakon o Centralnoj banci Crne Gore ( Sl. list CG , br. 40/10, 46/10, 6/13, 70/17) i Zakon o tekucim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom ( Sl. list RCG , br. 45/05 i Sl. list CG , br.62/08,62/13, 70/17), Odluka o vodjenju posebne evidencije o tekucim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom i dostavljanju podataka o tim poslovima (?Sl. list CG? br. 8/2017 od 03.02.2017.) i Odluka o visini gotovog novca koji se može unositi i iznositi iz Crne Gore bez prijavljivanja. Medjunarodna regulativa: Regulation (EC) No 223/2009 Evropskog Parlamenta i Savjeta donijetog 11 Marta 2009 o Evropskoj statistici reguliše zaštitu i prenos povjerljivih podataka u ESS i ESCB.
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Podaci su dostupni samo u agregiranom (zbirnom) obliku.

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
U skladu sa kalendarom objaviljivanje podataka na sajtu CBCG: 19. februar 2018. (godišnje podaci za 2017. godinu) 18. maj 2018. (Q1 2018) 20. avgust 2018. (Q2 2018) 19. novembar 2018. (Q3 2018) Slanje podataka Eurostatu: t+82 dana nakon isteka kvartala
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
http://www.cb-cg.org/index.php?mn1=statistika&mn2=kalendar_objavljivanja
8.3. Korisnički pristup: Podaci su dostupni na sajtu Centralne banke.

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Kvartalno

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: n.r.
10.2. Publikacije: Podaci su dostupni u mjesecnom Biltenu Centralne banke, Kvartalnom i Godišnjem makroekonomskom izvještaju CBCG (http://www.cbcg.me).
10.3. Onlajn baza podataka: n.r.
10.4. Pristup mikro-podacima: Podaci se mogu uciniti dostupnim javnosti samo u agregiranom (zbirnom) obliku.
10.5. Drugo: Diseminacija podataka u okviru unaprijedjenog Opšteg sistema diseminacije podataka eGDDS koji je uspostavljen od strane MMF-a (eGDDS), link: http://www.monstat.org/NSDP/National%20Summary%20Data%20Page%20(NSDP).htm

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
n.r.
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) i Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore ( Sl. list CG , br. 40/10, 46/10, 6/13, 70/17) definisana je posvecenost kvalitetu, kojom se obezbjedjuje da proizvodjaci zvanicne statistike u Crnoj Gori rade u skladu sa medjunarodnim principima kvaliteta statistickog sistema. Procedura rada sektora

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Kvalitet je osiguran primjenom statistickih kocepata koji su prikazani u BPM6.
11.2. Procjena kvaliteta: n.r.

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Nacionalni korisnici: Ministarstva i drugi organi javne uprave, Monstat, nevladine organizacije, studenti, istraživaci, mediji. Medjunarodni korisnici: Eurostat, MMF, Svjetska banka, UN organizacije, CEFTA, strane ambasade.
12.2. Zadovoljstvo korisnika: n.r.
12.3. Potpunost podataka: EUROSTAT - podaci na mjesečnom nivou (podaci su raspoloživi, ali se publikuju na samo na kvartalnom nivou)

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: n.r.
13.2. Greška uzorka: n.r.
13.3. Ne-uzorkovana greška: n.r.

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: Podaci se objavljuju u skladu sa kalendarom objavljivanja statistickih podataka.
14.2. Tačnost: Podaci se uvijek objavljuju u skladu sa kalendarom

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Uporedivost podataka je obezbijedjena primjenom medjunarodnih standarda (BPM6).
15.2. Vremenska uporedivost: Vremenska serija od 2010. do 2017. godine je uporediva (BPM6), dok su podaci za ranije godine kompilirani u skladu sa BPM5.

15.3. Domen usklađenosti: n.r.
15.4. Interna usklađenost: n.r.

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Revizija podataka se radi za tekucu i prethodnu godinu. Kvartalni podaci se revidiraju kada su dostupni konacni godišnji podaci kako bi se obezbijedila koherentnost godišnjih i kvartalnih podataka. U slucaju znacajnih izmjena, u publikacijama je to naglašeno zajedno sa objašnjenjem okolnosti pod kojima je revizija uradjena.
17.2. Praksa revizije: n.r.

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: Veliki broj izvora podataka se koristi za sastavljanje Platnog bilansa. Najbitnije izvori su: podatak o robama (MONSTAT), ITRS, CBM (monetarna statistika, statistika bankarskih operacija, itd.) i različite vrste upitnika i procjena.
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Podaci se prikupljaju dnevno, dekadno i mjesecno.
18.3. Prikupljanje podataka: Metodi prikupljanja podataka su: administrativni izvori (ITRS, banke, CBCG, Monstat), procjene, direktno izvještavanje od rezidenata.
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
n.r.

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh
n.r.

 

 

.