Kategorija: Demografija i socijalne statistike
Oblast: Obrazovanje
Istraživanje / popis: Osnovno obrazovanje

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Odsjek statistike demografije, obrazovanja, kulture, pravosudja i uprave
1.5. Adresa kontakta: IV Proleterske br. 2 , 81000 Podgorica Crna Gora

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
28.09.2017.godine

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: cilj istrazivanja onovne skole na početku i kraju školske godine prezentuju podatke: broj škola, odjeljenja, učenika po polu i razredima, nastavnici po polu i trajanju radnog vremena, učenici po razredima, polu, godini rođenja i završili školu.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
Medjunarodna standardna klasifikacija obrazovanja (ISCED 2011),
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
Obrazovanja
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Osnovno obrazovanje organizovano je kao redovno i obrazovanje koje uključuje obrazovanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama, obrazovanje odraslih i osnovno umjetničko obrazovanje. Osnovna škola se smatra kao posebna školska jedinica i to svaka nepotpuna (četvororazredna, petorazredna, šestorazredna) i potpuna (devetorazredna) osnovna škola, koja je organizaciono povezana sa centralnim osnovnim školama, sa kojom ima zajedničku upravu ili istog direktora, a prostorno je udaljena od centralne škole. škola za osnovno obrazovanje i vaspitanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama, kao i svako odjeljenje koje je formirano pri osnovnoj redovnoj školi, škola za osnovno obrazovanje odraslih i odjeljenja koja se nalaze pod zajedničkom upravom sa redovnim školama iste vrste. školska godina je period u kome se ostvaruje redovna nastava i ostali oblici obrazovno-vaspitnog rada. školom se u statistici obrazovanja smatra grupa učenika organizovanih u jednu školsku jedinicu, sa jednim ili više nastavnika koji izvode nastavu određene vrste po određenom nastavnom planu i programu, bez obzira da li je škola samostalna, područna jedinica ili odjeljenje pri drugoj vrsti škole. školom se smatraju i teritorijalno izdvojene jedinice u sastavu osnovne škole. Odjeljenje je grupa učenika koje, istovremno u istoj prostoriji, obuhava u toku školske godine jedan nastavnik ili više nastavnika sukcesivno. S obzirom na razrede iz kojih su sastavljena, odjeljenja mogu biti nekombinovana i kombinovana. Nekombinovano odjeljenje je odjeljenje u kome se nalaze učenici samo jednog razreda, a kombinovano odjeljenje je odjeljenje u kome se nalaze učenici dva ili više razreda. Razred je stepen školovanja u kojem učenici u određenom intervalu vremena, ali najduže u jednoj školskoj godini, stiču određen obim znanja prema nastavnom planu i programu određene vrste škole.Veze učenika sa odjlejnjem i razred mogu biti različite. Učenici jenog razreda mogu biti raspoređeni u dva ili više odjeljenja (kada je u jednom razredu upisan veći broj učenika). Učenici dva ili više razreda mogu sačinjavati jedno odjeljenje (kombinovano). Učenici jednog razreda mogu sačinjavati jedno odjeljenje. Završenim razredom smatra se onaj razred, kojim učenik stiče pravo da nastavi redovnu nastavu u sledeći razred. Završio školu smatra se onaj razred, kojim učenik polaže završni ispit, a u školama u kojima nema propisan završni ispit učenik završava školovanje u toj školi. Redovan učenik podrazumijeva se lice upisano u školu sa ciljem da pohađa nastavu. Ponovac je učenik koji drugi put ili više puta upisuje isti razred. Učenik upućen da ponavlja razred je onaj učenik koji je na kraju školske godine negativno ocijenjen iz više predmeta (saglasno propisima za tu vrstu škole) ili onaj koji na kraju školske godine ne položi popravni, odnosno razredni ispit. Djeca sa posebnim obrazovnim potrebama su: djeca sa tjelesnom, mentalnom i senzornom ometenošću; poremenajima u ponašanju; teškim hroničnim oboljenjima; emocionalnim poremećajima; kombinovanim smetnjama; dugotrajno bolesna djeca i druga djeca koja imaju poteškoće u učenju kojima je potrebno vaspitanje i obrazovanje po obrazovnom program sa prilagođenim izvođenjem i dodatnom stručnom pomoći ili posebnom obrazovnom programu, odnosno vaspitnom programu.
3.5. Statistička jedinica: Redovne osnovne škole, resursni centri, muzičke i osnovne škole za odrasle u Crnoj Gori.
3.6. Statistička populacija: Ucenici, nastavnici,
3.7. Referentna oblast: Crna Gora i Opstine
3.8. Vremenska pokrivenost: 1963
3.9. Osnovni (bazni) period: Nije relevantno

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
Broj učenika, broj nastavnika i broj škola.

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
školska godina.

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakonom o zvani?noj statistici i sistemu zvani?ne statistike ([Sl.list Crne Gore] br. 18/12) definisane su odredbe za prikupljanje, obradu i diseminaciju podataka. Zakon pruža Zavodu za statistiku jasno i široko pravno ovlašenje da prikuplja i pristupa podacima potrebnim za sprovo?enje Programa i Godišnjeg plana. Zakon daje prioritet upotrebi administrativnih podataka, kao i pravo pristupa individualnim podacima koja su rezultat istraživanja ostalih proizvo?a?a zvani?ne statistike. Kao dopuna zakonskim odredbama, Zavod za statistiku je potpisao nekoliko memoranduma o saradnji sa imaocima administratvnih podataka.
6.2. Dijeljenje podataka: Potpisani Sporazumi o saradnji sa proizvodacima zvanicne statistike: 1. Upravom carina 2. Poreskom upravom 3. Ministarstvom finansija 4. Centralnom bankom Crne Gore 5. Trilateralni sporazum (MONSTAT, Min.fnansija i CBCG) Medunarodne institucije: 1. EUROSTAT 2. UN organizacije 3. MMF 4. Svjetska banka

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Clanovi 53-60 Zakona o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) daju okvir za zaštitu, korišcenje i prenos povjerljivih podataka. MONSTAT je izradio dva sveobuhvatna Pravilnika koji pokrivaju procedure za zaštitu licnih podatka, kao i vodenje pojedinacnih evidencija. U cilju realizacije zakonskog okvira o funkcionisanju bezbjednosnog sistema i statisticke povjerljivosti usvojen je Pravilnik o cuvanju statistickih podatka kojim se ureduje nacin, vrijeme, tehnicki uslovi i organizacija cuvanja statistickih podataka, radi sprecavanja njihovog uništavanja, otudivanja i neovlašcenog korišcenja, kao i Pravilnik o sadržaju i nacinu vodenja evidencije o korisnicima individualnih statistickih podataka kojim se propisuje sadržaj i nacin vodenja evidencije o korisnicima individualnih statistickih podatka. Clanom 59 pristup povjerljivim podacima zvanicne statistike ogranicen je na lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvodaca zvanicne statistike i do stepena u kojem su ti podaci neophodni za proizvodnju zvanicne statistike. Lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvodaca zvanicne statistike dužna su da potpišu Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Zakon o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike je u skladu sa Regulativom 223/2009 i Regulativom (EU) 2015/759 od 29. aprila 2015. godine koje regulišu i odredbe povjerljivosti. Vlada Crne Gore je usvojila Izjavu o posvecenosti povjerenju u zvanicnu statistiku Crne Gore (Commitment of Confidence).
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Zavod za statistiku dobija podatke od Ministarstva prosvjete bez indikatora. Podaci se agregiraju najnize na nivou opštine. pravila pristupa mikro podacima definisana su članovima 58. i 59. Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike.

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) se propisuje da proizvodaci zvanicne statistike pripremaju, ažuriraju i objavljuju Kalendar objavljivanja statistickih podataka. Objavljuje se na internet stranici Zavoda za statistiku najkasnije do 20. decembra za narednu godinu, za sve proizvodace zvanicne statistike koji ukljucuje datume objavljivanja statistickih podataka. Svaka promjena u datumu objavljivanja u Kalendaru objavljuje se unaprijed u skladu sa Procedurom o neplaniranim revizijama.
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
http://www.monstat.org/cg/page.php?id=12&pageid=12
8.3. Korisnički pristup: Opšti cilj proizvodaca zvanicne statistike jeste zadovoljenje potreba svojih korisnika i da na razumljiv nacin ucini dostupnim svim korisnicima statisticke podatke u isto vrijeme i pod istim uslovima. Zavod za statistiku je u obavezi da proizvodi i vrši diseminaciju zvanicne statistike na objektivan, transparentan i profesionalan nacin, tako da svi korisnici budu ravnopravno tretirani.

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Godišnji, konačni podaci. Eurostatu se dostavljaju godišnji podaci.

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: Saopštenja se objavljuje jednom godišnje i dostupno je na web sajtu na web linkovima ,http://www.monstat.org/cg/page.php?id=600&pageid=76
10.2. Publikacije: Zavod za statistiku objavljuje sljedece redovne publikacije: 1. Mjesecni statisticki pregled: 2. Statisticki Godišnjak: 3. Crna Gora u brojkama: 4. Godišnja statistika saobracaja, skladištenja i veza: 5. Broj i struktura poslovnih subjekata: Pored navedenih redovnih, Zavod za statistiku objavljuje i vanredne publikacije. Neke od najznacanijih vanrednih publikacija su sljedece: 1. žene i muškarci u Crnoj Gori: 2. Djeca u Crnoj Gori: 3. Najcešce korišceni statisticki podaci: Sve publikacije koje objavljuje Zavod za statistiku dostupne su na sljedecem linku: http://monstat.org/cg/publikacije.php
10.3. Onlajn baza podataka: Nije dostupno.
10.4. Pristup mikro-podacima: Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) regulisana su pravila pod kojim spoljni korisnici mogu dobiti pristup individualnim podacima za potrebe istraživanja. Clanom 58 definisane su vrste naucnih i istraživackih organizacija koje mogu dobiti takve podatke. Davanje individualnih podatka bez identifikatora moguce je iskljucivo na pisani zahtjev naucno-istraživackih ustanova, u svrhu obavljanja naucno-istraživacke djelatnosti, kao i medunarodnih statistickih organizacija i proizvodaca statistike iz drugih država. Istraživacki subjekt potpisuje Ugovor sa Zavodom za statistiku, kao i Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Proizvodaci zvanicne statistike vode posebnu evidenciju o korisnicima i o svrsi za koju su statisticki podaci dati na korišcenje.
10.5. Drugo: Nije relevanto

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
Metodologija o osnovnom obrazovanju dostupna je na link. http://www.monstat.org/userfiles/file/Obrazovanje/metodologije/Metodologija%20osnovnog%20%20obrazovanja.pdf
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) definisana je posvecenost kvalitetu, kojom se obezbjeduje da proizvodaci zvanicne statistike u Crnoj Gori rade i saraduju u skladu sa medunarodnim principima kvaliteta statistickog sistema. Strategijom razvoja i Programom zvanicne statistike za 2014-2018. godinu definisani su ciljevi razvoja. Jedan od ciljeva je Upravljanje kvalitetom kroz pracenje primjene Kodeksa prakse Evropske statistike. U skladu sa Deklaracijom kvaliteta ESS, clanom 338 Ugovora o funkcionisanju EU, Regulativom 759/2015 i 223/2009 i Kodeksom prakse Evropske statistike u proceduri usvajanja su sljedeca dokumenta: 1. Strategija kvaliteta Zavoda 2. Vodic za implementaciju Strategije kvaliteta u Zavodu za statistiku; 3. Implementacioni plan

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Zavod za statistiku se opredijelio za implementaciju elemenata TQM (Total quality management) modelakoji podstice razvoj i unapredenje funkcionisanja: - institucije, - proizvodnje rezultata zvanicne statistike i - pojedinca. U srednjem roku Zavod za statistiku se opredijelio za implementaciju TQM modela kroz sljedece ciljeve: 1. Stroga posvecenost korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama, 2. Kvalitetni statisticki procesi i proizvodi, 3. Profesionalna orijentacija zaposlenih, 4. Stalna unapredenja, 5. Smanjenje opterecenja izvještajnih jedinica.
11.2. Procjena kvaliteta:

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Medunarodni korisnici: - Eurostat - Svjetska banka - UN organizacije - Medunarodni monetarni fond Nacionalni korisnici: - Ministarstva i drugi organi javne uprave -Lokalne samouprave i drugi organi lokalne uprave - Centralna banka - nevladine organizacije - studenti -istraživaci - mediji
12.2. Zadovoljstvo korisnika: U cilju utvrdivanja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrdivanjem njihovih potreba, Zavod za statistiku po prvi put sprovodi ?Istraživanje o zadovoljstvu korisnika? u 2017. godini. Istraživanje je realizovano u periodu od 1. septembra do 20. oktobra. Link sa anketom je poslat svim korisnicima koji su u periodu od 2013-2017. poslali zahtjev za podacima na zvanicnu mail adresu. Pored toga, upitnik je postavljen na web stranici Zavoda za statistiku. U toku je obrada podataka dobijenih navedenim istraživanjem, dok cemo konacne rezultate imati do kraja godine, kako za ukupno zadovoljstvo korisnika, tako i po oblastima.
12.3. Potpunost podataka: 11 tabela se salje Eurostatu, podaci se dostavljaju za upis ucenika u osnovnim skolama po polu, starosti, nastavnici po polu i starostu, broj odjeljenja u skolama kao i diplomirani ucenici u osnovnim skolama i podaci za nacionalne potrebe.

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: Izvor podatka je admiinistrativni podataka Ministarstvo prosvjete (MEIS) . Tačnost podataka je visoka.
13.2. Greška uzorka: Nije relevantno
13.3. Ne-uzorkovana greška: Nije relevantno

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: Za 2016 .godinu su objavljeni podaci 31.mart i 07.april.2017. Podaci se dostavljaju eurostatu 30.septembra 2017.godine -sa podacima za početak školske godine za školsku 2015/2016 i kraj za školsku 2014/2015.
14.2. Tačnost: Podaci se objavljuju na dan koji je predvidjen Godišnjim planom i Kalendarom objave statističkih podataka.

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Podaci se prikupljaju u skladu sa regulativom i nacionanim zahtjevima. Obezbijedjena je uporedivost sa svim zemljama koje koriste istu metodologiu.
15.2. Vremenska uporedivost: Dostupna je upotrebljiva vremenska serija podataka od 1963.godine

15.3. Domen usklađenosti:
15.4. Interna usklađenost: Nije relevantno

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Zavod za statistiku je usvojio politiku revizije i ista je dostupna na web sajtu http://www.monstat.org/cg/page.php?id=1493&pageid=1493
17.2. Praksa revizije: Kod ovog istraživanja primjenjuju se redovne revizije, jer je Godišnjim planom predvidjena konačna objava podataka. Nije bilo neplaniranih revizija.

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: Administrativni podatak Ministarstva prosvjete (MEIS) baza.
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Godinja frekvencija prikupljanja podataka za skolsku godinu. .
18.3. Prikupljanje podataka: podaci se prikupljaju izvjestajnom metodom.Podaci se agregiraju na odredjenim klasifiakacionim nivoima i objavljuju se u zbirnom obliku.
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
Nije relevanto.

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

 

.